Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη 8Κ/2021 του ΑΣΕΠ.

Δημοσιεύτηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο η νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ 8Κ/2021.Η προκήρυξη 8Κ/2021 αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν είκοσι (120) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων Αθην

Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων("ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ")

Η δήλωση περιουσιακής κατάστασης περιέχει λεπτομερώς τα υπάρχοντα στην ημεδαπή και την αλλοδαπή περιουσιακά στοιχεία των υπόχρεων, των συζύγων και των ανήλικων τέκνων καθώς και τις μεταβολές που επήλθαν στην περιουσιακή κατάσταση κατά το χρονικό διάστημα έως τις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτο

Πρόγραμμα επιδότησης εργασίας για ανέργους 30 ετών και άνω - Β’ ΚΥΚΛΟΣ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) της χώρας.

E-λιανικό (Β’ κύκλος) - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος

Ανακοινώθηκε ο Β’ Κύκλος της δράσης  του ΕΣΠΑ «e-Λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος», η οποία έχει ως στόχο την επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων για την δημιουργία ή τη

Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης Πληττόμενων από την Πανδημία Τουριστικών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας-Επανεκκίνηση Τουρισμού

Ανακοινώθηκε η νέα δράση «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης Πληττόμενων από την Πανδημία Τουριστικών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας-Επανεκκίνηση Τουρισμού», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων

Ανακοινώθηκε η νέα δράση «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων

Ανακοινώθηκε η νέα δράση «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ», μέσω του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα- Επιχειρηματικότητα- Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Σελίδες

Εγγραφή στο Organosis - Συμβουλευτική RSS