Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης Πληττόμενων από την Πανδημία Τουριστικών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας-Επανεκκίνηση Τουρισμού

Ανακοινώθηκε η νέα δράση «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης Πληττόμενων από την Πανδημία Τουριστικών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας-Επανεκκίνηση Τουρισμού», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Στόχος της δράσης είναι η στήριξη της λειτουργίας των επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου μετά την επανεκκίνηση της λειτουργίας τους και ενόψει της επίσημης έναρξης της τουριστικής δραστηριότητας για το 2021 υπό το καθεστώς της πανδημίας της νόσου COVID-19. Η στήριξη του κλάδου θα πραγματοποιηθεί με την παροχή ρευστότητας ύψους 350 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας, τα οποία κατανέμονται σε 300 εκατ. ευρώ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και 50 εκατ. ευρώ για Μεγάλες Επιχειρήσεις για την επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητάς τους, μέσω της μη επιστρεπτέας ενίσχυσης μέρους του κεφαλαίου κίνησης.

Λήπτες της ενίσχυσης θα είναι τουριστικές επιχειρήσεις ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή και ειδικότερα επιχειρήσεις φιλοξενίας κάθε μορφής, τουριστικά πρακτορεία, καθώς και επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων, των οποίων οι ΚΑΔ περιλαμβάνονται στην Αναλυτική Πρόσκληση.

Το ποσό της ενίσχυσης θα ανέρχεται στο 5% για τα καταλύματα (επιχειρήσεις με επιλέξιμο ΚΑΔ στην κατηγορία 55) και στο 2,5% για τις λοιπές επιχειρήσεις επί του τζίρου του κύριου ΚΑΔ ή του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα του 2019, ενώ για τις επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί εντός του 2019 ή εντός του 2020 το ποσό της ενίσχυσης θα ορίζεται ως [(κύκλος εργασιών 2019 ή 2020)/αριθμός ημερών λειτουργίας) *365*(5% ή 2,5%, ανάλογα με την επιλέξιμη δραστηριότητα του ανοιγμένου κύκλου εργασιών του έτους έναρξης εργασιών)], ορίζοντας ως μέγιστο ποσό ενίσχυσης τα 400.000 ευρώ ανά ΑΦΜ.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής στη δράση θα είναι:

 • Νόμιμη λειτουργία
 • Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέχρι την 31/12/2020
 • Ουσιαστική δραστηριοποίηση μέχρι την 31/12/2020 στις ανωτέρω δραστηριότητες (κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα)
 • Μείωση ετήσιου τζίρου 2020 σε σχέση με το 2019 μεγαλύτερη ή ίση του 30%
 • Προσωπικό έτους 2019 τουλάχιστον ίσο με 1 Ετήσια Μονάδα Εργασίας (ΕΜΕ) μισθωτής εργασίας
 • Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014
 • Υποχρέωση υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ (Κανονικό Καθεστώς ΦΠΑ)
 • Επιχειρήσεις που ήταν σε στάδιο κατασκευής το 2019 και ξεκίνησαν να έχουν έσοδα το 2020 αντιμετωπίζονται ως συσταθείσες εντός του 2020
 • Να υποβάλουν μία Αίτηση Χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ και μόνο για έναν επιλέξιμο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας, για το σύνολο των τουριστικών εγκαταστάσεων φιλοξενίας που διαθέτουν ή των λοιπών  τουριστικών δραστηριοτήτων τους.

Οι ενταχθείσες στην δράση επιχειρήσεις θα υποχρεούνται:

 • Να αναλώσουν την επιχορήγηση μέχρι 31-12-2021. Ο έλεγχος θα γίνει με βάση τα δηλωθέντα έξοδα στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ (Πεδία 361, 363, 364, 365)
 • Να απασχολήσουν το προσωπικό τους το 2021 τουλάχιστον κατά 0,5 Ετήσια Μονάδα Εργασίας (ΕΜΕ) μισθωτής εργασίας. Ο έλεγχος θα γίνει βάσει στοιχείων του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ

Στη δράση θα περιλαμβάνονται ,υπό την προϋπόθεση πλήρωσης ορισμένων κριτηρίων του ΕΣΠΑ, και οι επιχειρήσεις franchise, οι οποίες θα δηλώνουν στην αίτηση χρηματοδότησης ότι  έχουν συνάψει συμβάσεις δικαιόχρησης (franchise), με την ιδιότητα του δικαιοπάροχού ή του δικαιοδόχου.

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων ορίζεται η Τετάρτη 16/06/2021 και ώρα 10:00 με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 29/09/2021 και ώρα 17:00.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας. Τηλ:2651083886,2651076045