ΤΕΠΙΧ ΙΙ: Κεφάλαιο κίνησης με διετή επιδότηση επιτοκίου λόγω πανδημίας COVID-19

Οι επιχειρήσεις που έχουν υποστεί αναστολή ή περιορισμό της λειτουργίας τους λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19, έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χορήγησης δανείου κεφαλαίου κίνησης, με πλήρως επιδοτούμενο επιτόκιο για δύο χρόνια.

Σημαντική προϋπόθεση για την λήψη της επιδότησης επιτοκίου είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας για δύο έτη.

Το επιτόκιο των δανείων επιδοτείται πλήρως για τα δύο πρώτα χρόνια από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΤΕΠΙΧ ΙΙ, με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)  και του Ελληνικού Δημοσίου μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Το ύψος του δανείου διαμορφώνεται ως εξής:

  • Έως 50% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης  ή
  • Έως το 50% των παραγγελιών τρέχοντος έτους
  • Για νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις, έως 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους ή το 80% των επί πιστώσει αγορών. Εάν τα ανωτέρω μεγέθη δεν είναι διακριτά, το δάνειο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% των ιδίων κεφαλαίων.

Επιλέξιμες δαπάνες είναι :

  • Τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης και το συναλλακτικό της κύκλωμα
  • Ο ΦΠΑ
  • Δεν υπάρχει η υποχρέωση τεκμηρίωσης της χρήσης του δανείου Κεφαλαίου Κίνησης με σχετικά παραστατικά δαπανών.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας. Τηλ:2651083886,2651076045