Ψηφιακός Μετασχηματισμός:Πρόγραμμα «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ»

Σκοπός του προγράμματος «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ» είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) της χώρας, που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας.

Μέσω του προγράμματος ,οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να:

 • εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία
 • αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισάγουν νέες μορφές υβριδικής εργασίας (hybrid workplace)
 • ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες , περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου
 • αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές

μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι οι υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ
 2. Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα
 3. Έχουν ιδρυθεί/συσταθεί πριν την 01.01.2022
 4. Δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμη δραστηριότητα. Για την εκτίμηση της επιλεξιμότητας λαμβάνεται υπόψη ο κύριος ΚΑΔ δραστηριότητας.
 5. Κατά την περίοδο 01.01.2021-31.12.2021 παρείχαν απασχόληση εξαρτημένης εργασίας η οποία εκφραζόμενη σε όρους Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) αθροίζει  από 0,01 έως 250,00 ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας.
 6. Λειτουργούν νόμιμα
 7. Συνιστούν νομική οντότητα ή ατομική επιχείρηση και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.
 8. Δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση
 9. Δεν εκκρεμεί εις βάρος της επιχειρήσεις διαδικασία ανάκτησης κρατικής ενίσχυσης
 10. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει ως ενιαία επιχείρηση ,συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από το παρόν πρόγραμμα, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία(τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη)
 11. Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού (αφορά πρόστιμα  από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας στο χρονικό διάστημα δύο ετών πριν την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής)

Ορισμένες από τις κατηγορίες ψηφιακών προϊόντων/υπηρεσιών που γίνονται δεκτές προς επιδότηση είναι:

 • Πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου
 • Cloud εργαλεία που συνδέονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα
 • Εφαρμογές διαχείρισης και υποστήριξης Πελατών (CRM related: Sales Salesforce Automation, Marketing, Service)
 • Εφαρμογές διαχείρισης προσωπικού, εκπαίδευσης προσωπικού, παροχής υπηρεσιών στο προσωπικό (HR related)
 • Υπηρεσίες Cloud Infrastructure & cloud Platforms
 • Πλατφόρμες παραγωγικότητας επικοινωνίας και συνεργασίας (Cloud Productivity Suites)- μόνο cloud λύσεις γίνονται αποδεκτές.
 • Εμπιστοσύνη στις διεπιχειρησιακές συναλλαγές :Ηλεκτρονικές Υπογραφές

Ύψος και ένταση της Ενίσχυσης :

Μέγεθος Επιχείρησης (μ)

Ονομαστική Αξία Voucher(s)

Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη

Ένταση ενίσχυσης

0,01 ΕΜΕ<μ<=5 ΕΜΕ

900,00€

1.000,00€

90%

5 ΕΜΕ<μ<= 10 ΕΜΕ

1.800,00€

2.000,00€

90%

10 ΕΜΕ <μ<= 18 ΕΜΕ

3.600,00€

4.000,00€

90%

18 ΕΜΕ<μ<=25 ΕΜΕ

5.400,00€

6.000,00€

90%

25 ΕΜΕ<μ<=32 ΕΜΕ

9.000,00€

10.000,00€

90%

32 ΕΜΕ<μ<=40 ΕΜΕ

10.800,00€

12.000,00€

90%

40 ΕΜΕ<μ<=50 ΕΜΕ

13.500,00€

15.000,00€

90%

50ΕΜΕ<μ<=250 ΕΜΕ

18.000,00€

20.000,00€

90%

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ:2651083886,2651076045