Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e-business) II στην Περιφέρεια Ηπείρου

Το πρόγραμμα Ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business) II χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στα πλαίσια του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020 του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Στόχος του προγράμματος  είναι η υποστήριξη της αποτελεσματικής ενσωμάτωσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην λειτουργία των επιχειρήσεων . Η δράση αφορά την ενίσχυση Μικρών, Πολύ Μικρών, Μεσαίων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, ηλεκτρονικών κρατήσεων  και πληρωμών κ.α.

Βασικές προϋποθέσεις ένταξης των επιχειρήσεων (μικρομεσαίες) στην δράση είναι οι εξής:

  • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Ηπείρου
  • Να δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμους ΚΑΔ
  • Να περιλαμβάνονται στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
  • Να μην έχουν επιβληθεί στην επιχείρηση πρόστιμα τα οποία έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ  για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας (πχ αδήλωτη εργασία)
  • Να έχουν συσταθεί πριν τις 1.1.2018

Οι επιχειρήσεις θα ενισχύονται για χρονικό διάστημα έξι μηνών, με τον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό κάθε επενδυτικής πρότασης να κυμαίνεται από 5.000€ έως 15.000€ ενώ το ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να φθάσει το 80%. Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες μόνον εφόσον πραγματοποιηθούν μετά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα αφορούν τις κάτωθι δραστηριότητες:

  • Ε(1): Ηλεκτρονικό Εμπόριο
  • Ε(2): Ηλεκτρονικές Κρατήσεις
  • Ε(3): Εσωτερική Οργάνωση, με την αξιοποίηση ΤΠΕ
  • Ε(4):Διαχείριση Παραγωγής, με την αξιοποίηση ΤΠΕ
  • Ε(5):Ψηφιακή Προβολή-Διαφήμιση-Διαχείριση

Επισημαίνεται πως κάθε δικαιούχος θα πρέπει υποχρεωτικά να υλοποιήσει την Ε(5) και τουλάχιστον μία από τις Ε(1) ή Ε(2).

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προτάσεων είναι  στις 31/10/2019 και ώρα 15:00 .

Επισυναπτόμενα αρχεία:  Πρόσκληση

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.Τηλ:2651083886.2651076045