Εξωδικαστικός Μηχανισμός

Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών αποτελεί μια ηλεκτρονική διαδικασία, χωρίς προσφυγή στα δικαστήρια, μέσω της οποίας δύναται να ρυθμιστούν οφειλές προς θεσμικούς πιστωτές, ήτοι χρηματοδοτικούς φορείς (δηλ. τράπεζες και διαχειριστές δανείων), Δημόσιο (δηλ. ΑΑΔΕ) και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (δηλ. ΕΦΚΑ / ΚΕΑΟ), καθώς και οφειλές υπέρ τρίτων που εισπράττονται από τη φορολογική διοίκηση (π.χ. οφειλές προς δήμους που βεβαιώνονται και εισπράττονται μέσω ΑΑΔΕ).

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

 • το σύνολο των οφειλών προς τους πιστωτές υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ τουλάχιστον το 90% των συνολικών οφειλών δεν οφείλεται σε έναν χρηματοδοτικό φορέα
 • o οφειλέτης δεν έχει υποβάλει αίτηση ή υπαχθεί σε διαδικασίες εξυγίανσης, πτώχευσης, εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών με βάση διατάξεις προηγούμενων νόμων, π.χ4469/2017, 3869/2010 κλπ ή έχει έγκαιρα παραιτηθεί από τις ανωτέρω διαδικασίες
 • ο οφειλέτης δεν έχει υπαχθεί στη διαδικασία ειδικής διαχείρισης του αρ.68 του ν.4307/2015
 • ο οφειλέτης (φυσικό πρόσωπο ή οι διαχειριστές νομικού προσώπου) δεν έχει καταδικαστεί σε αδικήματα όπως φοροδιαφυγή, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες ενέργειες, κλπ
 • ο οφειλέτης δεν έχει τεθεί σε λύση ή εκκαθάριση
 • ο οφειλέτης έχει εξυπηρετούμενες ή ενήμερες οφειλές προς το σύνολο των πιστωτών του, αλλά επικαλείται γεγονότα από τα οποία να προκύπτει η επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης σε ποσοστό τουλάχιστον 20% (εξαιτίας μείωσης των εισοδημάτων του είτε αύξησης των δαπανών του)

Οφέλη Ρύθμισης:

 • Αναστολή αυτοδικαίως των μέτρων ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη (π.χ. πλειστηριασμοί και κατασχέσεις ή κήρυξη πτώχευσης), υπό τον όρο τήρησης της ρύθμισης
 • Έκδοση αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας
 • Έως 240 δόσεις για οφειλές προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης
 • Δυνατότητα διαγραφής βασικής οφειλής, τόκων, προστίμων & προσαυξήσεων
 • Επιδότηση δόσης δανείων ευάλωτων νοικοκυριών με υποθήκη/ προσημείωση στην 1η κατοικία, ύψους έως 210 ευρώ μηνιαίως για 5 έτη

Μπορούν να ρυθμιστούν οι παρακάτω οφειλές προς τους εξής πιστωτές (συμμετέχοντες πιστωτές):

 • Οφειλές προς χρηματοδοτικούς φορείς (συμπεριλαμβανομένων των δανείων με εγγύηση Ελληνικού Δημόσιου), δηλαδή προς:
  • Πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα
  • Εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις
  • Νομικά πρόσωπα που αποκτούν απαιτήσεις στο πλαίσιο τιτλοποίησης
  • Εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης
  • Εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων
 • Οφειλές προς το Δημόσιο
 • Οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης

Δε ρυθμίζονται οι εξής βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο:

 • οφειλές υπέρ τρίτων (π.χ. υπέρ Ο.Τ.Α.),
 • απαιτήσεις από ανακτήσεις κρατικών ενισχύσεων κλπ,
 • οφειλές από τελωνειακούς δασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποτελούν έσοδό της και αποδίδονται στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και οφειλές προς αλλοδαπό Δημόσιο
 • οφειλές που ρυθμίστηκαν βάσει διατάξεων εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών (εν ισχύ ή προγενέστερων)
 • Ακόμα δε ρυθμίζονται οφειλές προς κάθε άλλο πιστωτή (π.χ. προμηθευτές

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ: 2651083886,2651076045