Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ 2»

Με το νέο Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ» το Ελληνικό Δημόσιο συνεισφέρει στην αποπληρωμή των δόσεων των επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς χρηματοδοτικούς φορείς (πιστωτικά ιδρύματα, τράπεζες, εταιρείες παροχής πιστώσεων, leasing, factoring κλπ). Δικαιούχοι της Κρατικής επιδότησης είναι ενεργά νομικά πρόσωπα, καθώς και φυσικά πρόσωπα που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες,  επιτηδευματίες ή ακόμα και εταίροι και έχουν πληγεί από την υγειονομική κρίση λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Η Κρατική συνεισφορά αφορά στην αποπληρωμή των πάσης φύσεως επιχειρηματικών ή επαγγελματικών οφειλών, π.χ. οφειλών από επαγγελματικά / επιχειρηματικά δάνεια, χρηματοδοτικές μισθώσεις (συμβάσεις leasing) ή από άλλα συναφή προϊόντα επιχειρηματικής χρηματοδότησης. Το χρονικό διάστημα της συνεισφοράς δεν μπορεί να ξεπερνάει τους οκτώ (8) μήνες.

Επιλέξιμα πρόσωπα για το Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ» είναι:

 • Ενεργά νομικά πρόσωπα, τα οποία συνιστούν μικρή, πολύ μικρή ή μεσαία επιχείρηση, εξαιρούμενων των χρηματοπιστωτικών οργανισμών.
 • Φυσικά πρόσωπα που είναι ενεργοί ελεύθεροι επαγγελματίες ή επιτηδευματίες ή εταίροι προσωπικών (π.χ. ΟΕ ή ΕΕ) ή κεφαλαιουχικών εταιρειών (π.χ. ΙΚΕ, ΕΠΕ)

Τα ανωτέρω πρόσωπα θα πρέπει να διαθέτουν οφειλές προς χρηματοδοτικούς φορείς και να έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από την πανδημία του κορωνοϊού (βάσει του Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητάς (ΚΑΔ) τους, σύμφωνα με υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν μέχρι την 9.5.2021 και των οποίων τα έσοδα του ημερολογιακού έτους 2020 παρουσίασαν μείωση ίση ή μεγαλύτερη του είκοσι τοις εκατό (20%), σε σχέση με το αντίστοιχα έσοδα του ημερολογιακού έτους 2019).

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας είναι:

Η συνεισφορά του δημοσίου, ανέρχεται στα κατά περίπτωση αναφερόμενα ποσοστά και καταβάλλεται ως εξής:

Κατηγορία Α. Εφόσον πρόκειται για οφειλές εξυπηρετούμενες ή οφειλές που παρουσίαζαν
καθυστέρηση μέχρι ενενήντα (90) ημέρες στις 31.12.2020:

 • Για τους πρώτους τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία ενημέρωσης της ηλεκτρονικής
  πλατφόρμας από τον χρηματοδοτικό φορέα, η συνεισφορά του Δημοσίου ανέρχεται σε ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) επί της μηνιαίας δόσης
 • Για τους επόμενους τρεις (3) μήνες, η συνεισφορά του Δημοσίου ανέρχεται σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) επί της μηνιαίας δόσης
 • Για τους τελευταίους τρεις (3) μήνες, η συνεισφορά Δημοσίου ανέρχεται σε ποσοστό 70% επί της μηνιαίας δόσης.

Κατηγορία Β. Για μη εξυπηρετούμενες οφειλές που παρουσίαζαν καθυστέρηση μεγαλύτερη των ενενήντα (90) ημερών στις 31.12.2020και δεν έχουν ακόμη καταγγελθεί από το χρηματοδοτικό φορέα:

 • Για τους πρώτους τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία ενημέρωσης της ηλεκτρονικής
  πλατφόρμας από τον χρηματοδοτικό φορέα, η συνεισφορά του Δημοσίου ανέρχεται σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) επί της μηνιαίας δόσης.
 • Για τους επόμενους τρείς (3) ημερολογιακούς μήνες, η συνεισφορά Δημοσίου ανέρχεται σε ποσοστό 70% επί της μηνιαίας δόσης
 • Για τους τελευταίους τρεις (3) μήνες, η συνεισφορά Δημοσίου ανέρχεται σε ποσοστό 60% επί της μηνιαίας δόσης

Κατηγορία Γ. Για μη εξυπηρετούμενες οφειλές που παρουσίαζαν καθυστέρηση μεγαλύτερη των ενενήντα (90) ημερών στις 31.12.2020 και επιπλέον έχουν καταγγελθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή από το χρηματοδοτικό φορέα, ακόμα και αν στη συνέχεια ρυθμίστηκαν με συμφωνία οφειλέτη και χρηματοδοτικού φορέα:

 • Για τους πρώτους τρείς (3) ημερολογιακούς μήνες από την ημερομηνία ενημέρωσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας από το χρηματοδοτικό φορέα και για οφειλές σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών και καταγγελμένες, η συνεισφορά Δημοσίου ανέρχεται σε ποσοστό 50% επί της μηνιαίας δόσης
 • Για τους επόμενους τρείς (3) ημερολογιακούς μήνες, η συνεισφορά Δημοσίου ανέρχεται σε ποσοστό 40% επί της μηνιαίας δόσης
 • Για τους τελευταίους τρεις (3) μήνες, η συνεισφορά Δημοσίου ανέρχεται σε ποσοστό 30% επί της μηνιαίας δόσης

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως 9 Μαΐου.

Στο ORGANOSIS αναλαμβάνουμε τη διενέργεια των απαιτούμενων διαδικασιών και την επαρκή  υποστήριξη του οφειλέτη, κατά το στάδιο της αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας. Τηλ:2651083886,2651076045