Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Εστίασης για την Προμήθεια Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανακοίνωσε την ενίσχυση Μικρομεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων Εστίασης, στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης της επιχειρηματικότητας για την αντιμετώπιση των συνεπειών που προκλήθηκαν ως αποτέλεσμα της πανδημίας COVID-19.

Η ενίσχυση αφορά την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων από επιχειρήσεις εστίασης, με σκοπό την αποφυγή του συνωστισμού σε εσωτερικούς χώρους και την διευκόλυνση της λειτουργείας τους μέσω της χρήσης εξωτερικών, νόμιμα χρησιμοποιημένων και με κάθε τρόπο παραχωρημένων από λοιπούς φορείς χώρων, όπου και ενισχύεται η προστασία της δημόσιας υγείας μέσω του καλύτερου εξαερισμού.

Η επιδότηση αφορά Επιχειρήσεις Εστίασης, ανεξαρτήτου νομικής μορφής, οι οποίες δραστηριοποιούνται στους ακόλουθους Κωδικούς Αρχικής Δραστηριότητας (ΚΑΔ):

  • 56.10 : Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων  εστίασης (Περιλαμβάνονται και όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.10)
  • 56.29.20 : Υπηρεσίες καντίνας (Περιλαμβάνονται και όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.29.20)
  • 56.30 : Δραστηριότητες παροχής ποτών (Περιλαμβάνονται και όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.30)

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων οι οποίες υποβάλουν αίτηση, είναι μεταξύ άλλων:

  • Η δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων στους επιλέξιμους Κωδικούς Αρχικής Δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι οποίοι αναφέρθηκαν παραπάνω
  • Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137) (επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας)
  • Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάσει απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ
  • Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι εξωχώριες εταιρείες, καθώς και οι θυγατρικές εταιρείες Δημοσίων Οργανισμών.

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει θερμαντικά σώματα εξωτερικού χώρου οποιουδήποτε τύπου (υγραερίου, ηλεκτρικά, φυσικού αερίου, πάνελ υπερύθρων, αλογόνου ή άλλο), αυτόνομα/μεμονωμένα, ή μέρος κινητού εξοπλισμού που φέρει ενσωματωμένο θερμαντικό σώμα εξωτερικού χώρου, τα οποία είναι/ήταν καινούργια και αμεταχείριστα κατά την αγορά τους.

Η Δράση προβλέπει την επιχορήγηση της προμήθειας ενός θερμαντικού σώματος ανά δέκα (10) τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.) νόμιμα αδειοδοτημένου εξωτερικού χώρου και μέχρι 100 ευρώ για κάθε θερμαντικό σώμα χωρίς ΦΠΑ.

Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης που μπορεί να λάβει μια επιχείρηση για ένα χώρο εστίασης ανέρχεται σε πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000 €).

Η  ημερομηνία έναρξης υποβολών αιτήσεων είναι στις 04/01/2021 (ώρα 15.00) και ημερομηνία λήξης των υποβολών στις  4/03/2021 (ώρα 17.00).