Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών - Επανεκκίνηση Εστίασης

Ανακοινώθηκε η νέα δράση «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών - Επανεκκίνηση Εστίασης», μέσω του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα- Επιχειρηματικότητα- Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2021-2027. Λήπτες της ενίσχυσης είναι οι Επιχειρήσεις Εστίασης, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που νομίμως λειτουργούν και δραστηριοποιούνται στη χώρα.

Η δράση θα έχει προϋπολογισμό 330 εκατομμυρίων ευρώ εκ των οποίων διακόσια ογδόντα εκατομμύρια ευρώ (280.000.000€) θα δωθούν σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και πενήντα εκατομμύρια ευρώ (50.000.000€) σε Μεγάλες Επιχειρήσεις, με σκοπό την παροχή κεφαλαίου κίνησης στις επιχειρήσεις εστίασης για την αγορά πρώτων υλών.

Το ποσό της ενίσχυσης θα ανέρχεται στο 7% του τζίρου του κύριου ΚΑΔ  εστίασης ή του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα του 2019, το οποίο θα πρέπει να έχει αναλωθεί σε αγορά πρώτων υλών έως τις 31/12/2021.

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων ορίζεται η Παρασκευή 14/05/2021 και ώρα 10:00 με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 30/07/2021 και ώρα 15:00.

Τα κριτήρια ένταξης στη δράση θα είναι:

  1. Σε κάθε επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) να έχει επέλθει μείωση του ετήσιου τζίρου 2020 σε σχέση με το 2019 τουλάχιστον 30%
  2. Επιχειρήσεις εστίασης που είναι υπόχρεες σε υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ
  3. Συσταθείσες επιχειρήσεις εντός του 2020 εντάσσονται αυτοδικαίως στη δράση
  4. Επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2019 για την πτώση του τζίρου υπολογίζεται ίσος αριθμός ημερών λειτουργίας.
  5. Επιχειρήσεις εστίασης που ήταν σε στάδιο κατασκευής το 2019 και ξεκίνησαν να έχουν έσοδα το 2020 αντιμετωπίζονται ως συσταθείσες εντός του 2020

Στη δράση θα περιλαμβάνονται ,υπό την προϋπόθεση πλήρωσης ορισμένων κριτηρίων του ΕΣΠΑ, και οι επιχειρήσεις franchise .

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας. Τηλ:2651083886,2651076045