Πρόγραμμα "ΓΕΦΥΡΑ":Ρύθμιση και επιδότηση δανείων 1ης κατοικίας φυσικών προσώπων πληγέντων οικονομικά από τον κορωνοϊό

Το πρόγραμμα «Γέφυρα» αφορά τη συνεισφορά του δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις στην κύρια κατοικία για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού COVID-19

Το Δημόσιο συνεισφέρει για χρονικό διάστημα, που δεν υπερβαίνει τους εννέα μήνες, από την ημερομηνία έγκρισης της κατά το άρθρο 76 του παρόντος αίτησης, στις δόσεις για την αποπληρωμή ων πάσης φύσεως δανείων φυσικών ή νομικών προσώπων προς χρηματοδοτικούς φορείς που εξασφαλίζονται με εμπράγματη ασφάλεια στην κύρια κατοικία του οφειλέτη.

Επιλέξιμα είναι φυσικά πρόσωπα, που έχουν, είτε τα ίδια, είτε ο σύζυγος, ή εξαρτώμενο μέλος αποδεδειγμένα πληγεί και για τον λόγο αυτό ενταχθεί στα ληφθέντα μέτρα στο πλαίσιο του κορωνοϊού COVID-19.

Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν όλοι όσοι πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Να είναι φυσικά πρόσωπα (δηλ. άνεργοι, μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, επιχειρηματίες-ομόρρυθμοι εταίροι κ.λπ., με ή χωρίς πτωχευτική ικανότητα)
  • Να έχουν δάνειο με υποθήκη ή προσημείωση στην 1η κατοικία τους
  • Να έχουν πληγεί οικονομικά από τον κορωνοϊό (είτε έλαβαν κάποιο Κρατικό επίδομα-ευεργέτημα είτε είχαν σημαντική μείωση εισοδήματος-εσόδων), είτε οι ίδιοι ή στενοί συγγενείς (σύζυγος, εξαρτώμενα μέλη)
  • Να πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Τα ποσοστά κρατικής επιδότησης, ανάλογα με την κατηγορία του δανείου, διαμορφώνονται ως εξής:

Κατηγορία δανείου

Επιδότηση 1ου τριμήνου

Επιδότηση 2ου τριμήνου

Επιδότηση 3ου τριμήνου

Μέγιστη μηνιαία επιδότηση, ανά πιστωτή

Α.Εξυπηρετούμενο δάνειο, συμπεριλαμβανομένων και των δανείων που ρυθμίστηκαν στο παρελθόν και έκτοτε παραμένουν ενήμερα

90%

80%

70%

600€

Β.Μη εξυπηρετούμενο δάνειο, που δεν έχει ακόμη καταγγελθεί, συμπεριλαμβανομένων και των δανείων που ρυθμίστηκαν στο παρελθόν και κατά την αίτηση είναι μη ενήμερα

 

80%

70%

60%

500€

Μη εξυπηρετούμενο δάνειο, που έχει ήδη καταγγελθεί

60%

50%

30%

300€

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας. Τηλ:2651083886,2651076045