Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων

Ανακοινώθηκε η νέα δράση «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ», μέσω του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα- Επιχειρηματικότητα- Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020. Λήπτες της ενίσχυσης είναι οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίων και παιδότοπων, που νομίμως λειτουργούν και δραστηριοποιούνται στη χώρα, των οποίων οι ΚΑΔ περιλαμβάνονται στην Αναλυτική Πρόσκληση, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, και πληρούν τα αναφερόμενα στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

Το ποσό της ενίσχυσης θα ανέρχεται στο 25% του αθροίσματος των ποσών που αφορούν  Παροχές σε εργαζόμενους, Διάφορα λειτουργικά έξοδα και Αποσβέσεις του φορολογικού εντύπου Ε3 του 2019.

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης, ανέρχεται σε δέκα έξι εκατομμύρια ευρώ (16.000.000€), ορίζοντας ως μέγιστο ποσό που δύναται να χορηγηθεί ως κατ’ αποκοπή ποσό, στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης 18.000€ ανά ωφελούμενη επιχείρηση.

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων ορίζεται η Δευτέρα 31/05/2021 και ώρα 12:00 με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 10/09/2021 και ώρα 15:00.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής στη δράση θα είναι:

  1. Σε κάθε επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) να έχουν διενεργήσει έναρξη εργασιών στην αρμόδια ΔΟΥ πριν την 1/1/2020
  2. Να διαθέτουν ως κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα σύμφωνα με το φορολογικό έντυπο Ε3 του έτους 2019 έναν από τους ΚΑΔ που αναφέρονται στην προκήρυξη
  3. Να διαθέτουν επαγγελματική έδρα και άδεια λειτουργίας της επιχείρησης
  4. Το συνολικό άθροισμα των κωδικών του φορολογικού εντύπου Ε3 του έτους 2019 που απαιτούνται να είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 4.000 ευρώ, ενώ για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός τους έτους 2019 ο εν λόγω περιορισμός εφαρμόζεται ως το συνολικό πραγματικό άθροισμα των συγκεκριμένων κωδικών δια το συνολικό αριθμό ημερών λειτουργίας του έτους επί 365
  5. Να είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΜΕ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΜΕ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων
  6. Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014
  7. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της αίτησης χρηματοδότησης
  8. Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013 (De Minimis)
  9. Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137) (επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας)
  10. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ

Στη δράση θα περιλαμβάνονται ,υπό την προϋπόθεση πλήρωσης ορισμένων κριτηρίων του ΕΣΠΑ, και οι επιχειρήσεις franchise .

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας. Τηλ:2651083886,2651076045