Προδημοσίευση Δέσμης Δράσεων «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ»

Η Δέσμη Δράσεων κρατικών ενισχύσεων «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ», του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΣΠΑ 2021 – 2027) με συνολικό προϋπολογισμό 700.000.000 €,  στοχεύει στην  αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας.

Στις επιλέξιμες δαπάνες των Δράσεων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, μηχανήματα – εξοπλισμός , πιστοποίηση προϊόντων, δαπάνες marketing, καθώς και δαπάνες  για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας.

Δράση 1:  Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ

Aφορά επιχειρήσεις με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 200.001€ έως και 1.000.000 €

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

 1. Να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης
 2. Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή Κωδικός Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας της παρούσας πρόσκλησης πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 3. Να έχουν τρεις (3) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Τούτο θα επιβεβαιώνεται βάσει των δηλωθέντων στοιχείων που τηρούνται για την επιχείρηση αυτή στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.
 4. Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει για τρεις) διαχειριστικές περιόδους του έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης με ανώτατο όριο το ποσό του 1.000.000€.

Κατηγορίες Δαπανών:

 1. Κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις
 2. Εξοπλισμού(Παραγωγικός &μηχανολογικός εξοπλισμός, βελτίωση ενεργειακής απόδοσης/εξοικονόμησης ενέργειας, λοιπός εξοπλισμός)
 3. Παροχής Υπηρεσιών(Πιστοποιήσεις, εμπορικές εκθέσεις, προβολής, σχεδιασμού συσκευασίας-Ετικέτες-Branding,Συμβουλευτικές υπηρεσίες)
 4. Μεταφορικά μέσα(υποχρεωτικά ηλεκτρικά)
 5. Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων

Δράση 2: Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ

Aφορά επιχειρήσεις με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 30.000 € έως και 200.000

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

 1. Να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης
 2. Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή Κωδικός Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας της παρούσας πρόσκλησης πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 3. Να έχουν δύο (2)τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Τούτο θα επιβεβαιώνεται βάσει των δηλωθέντων στοιχείων που τηρούνται για την επιχείρηση αυτή στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.
 4. Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Κατηγορίες Δαπανών:

 1. Κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις
 2. Εξοπλισμού(Παραγωγικός &μηχανολογικός εξοπλισμός, βελτίωση ενεργειακής απόδοσης/εξοικονόμησης ενέργειας, λοιπός εξοπλισμός)
 3. Παροχής Υπηρεσιών(Πιστοποιήσεις, εμπορικές εκθέσεις, προβολής, σχεδιασμού συσκευασίας-Ετικέτες-Branding,Συμβουλευτικές υπηρεσίες)
 4. Μεταφορικά μέσα(υποχρεωτικά ηλεκτρικά)
 5. Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ:2651083886,2651076045