Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ»

Η Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ», προϋπολογισμού 700.000.000 €, ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτών

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων προκηρύξεων εκπαιδευτικών 1ΓΕ/2023 και 2ΓΕ/2023.

Οι προκηρύξεις αφορούν τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων  εκπαιδευτικών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΤΑΣΥ 1/2023

Η προκήρυξη αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριάντα οκτώ (38) συνολικά θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) ειδικότητας Λειτουργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν.4972/2022, στην εταιρεία Σταθερέ

Δέσμη Δράσεων Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Η Δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» στοχεύει στην αντιμετώπιση της υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγική τους δραστηριότητα.

Η Δέσμη Δράσεων χωρίζεται στις τρεις παρακάτω υποδράσεις:

Δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» : Δράση 1-Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Η δράση 1- ΒΑΣΙΚΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜμΕ αφορά επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό

Δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»: Δράση 2-Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Η Δράση 2 - Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ: αφορά επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»: Δράση 3-Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ

Η Δράση 3 - Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ: αναβάθμιση των ΜμΕ με τεχνολογίες αιχμής ή με εξελιγμένα ψηφιακά συστήματα της 4ης βιομηχανικής επανάστασης και συμπληρωματικά η κάλυψη επί μέρους αναγκών σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) που διευρύνουν την παραγωγικότητα και την

Σελίδες

Εγγραφή στο Organosis - Συμβουλευτική RSS