Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη 3Κ/2022 του ΑΣΕΠ.

Η προκήρυξη αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας διακοσίων ογδόντα τριών (283) θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ), στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ), στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ), στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ-πρώην ΑΔΙΠ-), στην Ιερά Μητρόπολη Σάμου και Ικαρίας, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (ΠαΠελ), στο Πάντειον Πανεπιστήμιο, στο Πολυτεχνείο Κρήτης, στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, στις Περιφερειακές Διευθύνσεις και Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων ξεκινάει στις 11 Ιουλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 και λήγει στις 26 Ιουλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Oι θέσεις στην Ήπειρο είναι οι εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Ε.)

Κλάδος Ειδικότητα

Φορέας

Έδρα-Περιφ/κή Ενότητα

Αποδεκτοί Τίτλοι

Απαραίτητα Προσόντα

Συνολικές Θέσεις

Εντοπιότητα

ΠΕ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ -Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΓΑΚ ΑΡΤΑΣ

ΑΡΤΑΣ

114

001

003

ή

037

1

ΟΧΙ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

101

001

1

ΟΧΙ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΠΤΡΩΤΙΑΣ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ

101

001

1

ΝΑΙ

ΠΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

107

118

 

1

ΟΧΙ

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΠΤΡΩΤΙΑΣ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ

107

118

 

1

ΝΑΙ

 

Αποδεκτοί Τίτλοι:

ΚΩΔ. 101: Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

ΚΩΔ. 107: Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής με κατεύθυνση: i) Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή ii) Διοίκησης Τεχνολογίας ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής - εισαγωγική κατεύθυνση Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής - εισαγωγική κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα ή Πληροφορικής και Τηλεματικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής με εφαρμογές στην Βιοϊατρική ή Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ή Ψηφιακών Συστημάτων ή Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ.

ΚΩΔ. 114: Πτυχίο ή δίπλωμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας ή Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας με κατευθύνσεις Αρχειονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας ή Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ή Βιβλιοθηκονομίας, Αρχεινομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης

ΚΩΔ. 118: Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Μηχανικού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Τ.Ε.)

Κλάδος Ειδικότητα

Φορέας

Έδρα-Περιφ/κή Ενότητα

Αποδεκτοί Τίτλοι

Απαραίτητα Προσόντα

Συνολικές Θέσεις

Εντοπιότητα

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΤΑΣ

ΑΡΤΑΣ

201

202

205

206

001

1

ΟΧΙ

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

201

202

205

206

001

003

014

015

1

ΝΑΙ

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ/ΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ/ΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

201

202

205

206

001

 

1

ΝΑΙ

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

201

202

205

206

001

 

1

ΝΑΙ

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

201

202

205

206

001

1

ΟΧΙ

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

203

205

 

 

1

ΝΑΙ

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

203

205

 

 

1

ΝΑΙ

 

Αποδεκτοί Τίτλοι:

ΚΩΔ. 201: Πτυχίο ή δίπλωμα Διοικητικής Τεχνολογίας ή Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας ή Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας Τ.Ε. ή Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο ή Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή Διοίκησης Οικονομίας & Επικοινωνίας Πολιτιστικών & Τουριστικών Μονάδων ή Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Τεχνολογίας και Οργάνωσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

ΚΩΔ. 202: Πτυχίο ή δίπλωμα Διεθνούς Εμπορίου ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Κοινωνικών- Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ή Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ή Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων ή Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ή Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών ή Εμπορίας και Διαφήμισης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων – Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ή Λογιστικής ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και Μεταφορών ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων ή Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής ή Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ή Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών – Επιχειρήσεων στις Ανατολικοευρωπαϊκές Χώρες

ΚΩΔ. 203: Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων ή Βιομηχανικής Πληροφορικής ή Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ ή Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων ή Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε. ή Διοίκησης Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων ή Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. με κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε.

ΚΩΔ. 205: Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή Επιχειρησιακής Πληροφορικής

ΚΩΔ. 206: Πτυχίο ή δίπλωμα Βιβλιοθηκονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.)

Κλάδος Ειδικότητα

Φορέας

Έδρα-Περιφ/κή Ενότητα

Αποδεκτοί Τίτλοι

Απαραίτητα Προσόντα

Συνολικές Θέσεις

Εντοπιότητα

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙ ΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΚΕΔΑΣΥ) ΑΡΤΑΣ

ΑΡΤΑΣ

301

001

1

ΟΧΙ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ

301

001

1

ΝΑΙ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

301

001

1

ΟΧΙ

 

Αποδεκτοί Τίτλοι:

ΚΩΔ. 301: Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότητα ή Πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης

ή

  • Απολυτήριος τίτλος:
  • Ενιαίου Λυκείου ή
  • Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή
  • Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή
  • Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής

Απαραίτητα Προσόντα:

ΚΩΔ. 001: Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα : (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Οι υποψήφιοι που αποδεικνύουν τη γνώση χειρισμού Η/Υ με τον τίτλο σπουδών τους, πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσουν τον κωδικό 001 για τις θέσεις που απαιτείται ως πρόσθετο προσόν.

ΚΩΔ. 003: Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

ΚΩΔ. 014: Γνώση χειρισμού Η/Υ στο αντικείμενο των Βάσεων Δεδομένων. Οι υποψήφιοι που αποδεικνύουν τη γνώση χειρισμού Η/Υ στο αντικείμενο βάσεων δεδομένων με τον τίτλο σπουδών τους, πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσουν τον κωδικό 014 για τη θέση που απαιτείται ως πρόσθετο προσόν.

ΚΩΔ. 015: Γνώση χειρισμού Η/Υ στο αντικείμενο των Παρουσιάσεων. Οι υποψήφιοι που αποδεικνύουν τη γνώση χειρισμού Η/Υ στο αντικείμενο παρουσιάσεων με τον τίτλο σπουδών τους, πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσουν τον κωδικό 015 για τη θέση που απαιτείται ως πρόσθετο προσόν.

ΚΩΔ. 037: Πολύ καλή γνώση της γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας.

Στο ORGANOSIS μελετάμε εξατομικευμένα κάθε περίπτωση υποψήφιου και τον ενημερώνουμε για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Συμπληρώνουμε την ηλεκτρονική αίτηση του ΑΣΕΠ και δομούμε τον φάκελο του υποψηφίου , με προσοχή και στόχο την κατάθεση ενός άρτιου κατατιθέμενου φακέλου στον ΑΣΕΠ. Ο τρόπος δουλειάς μας, η δομή του γραφείου μας και η πολυετή μας πείρα στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ διασφαλίζουν για τους πελάτες μας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στους διαγωνισμούς.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.Τηλ:2651083886, 2651076045