Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη 3ΓΒ/2023 του ΑΣΕΠ

Η προκήρυξη αφορά την πλήρωση συνολικά τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα έξι (4.276) θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης από επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού (Β΄ Στάδιο) σε φορείς του δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4765/2021.

Οι επιτυχόντες/ούσες του Α΄ σταδίου του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού (2Γ/2022 Πρόσκληση / Προκήρυξη) που έχουν εγγραφεί σε πίνακες βαθμολογίας (Α΄ ΣΤΑΔΙΟ) των κλάδων / ειδικοτήτων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης δύνανται να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική) για την κάλυψη των θέσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ με την προϋπόθεση ότι κατέχουν τα τυπικά και γενικά προσόντα συμμετοχής της παρούσας προκήρυξης (σύμφωνα με τα κατωτέρω αναφερόμενα ΚΕΦ. Α΄) και πληρούσαν τις προϋποθέσεις του Α΄ ΣΤΑΔΙΟΥ.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής και δικαιολογητικών αρχίζει στις 27 Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 15 Ιανουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Πιο αναλυτικά οι θέσεις, ανά ειδικότητα, στην Ήπειρο είναι οι εξής:

Ειδικότητα: ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΓΕΩΛΟΓΩΝ)

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ

Φορέας

Έδρα-Περιφ/κή Ενότητα

Απαραίτητα Προσόντα

Αποδεκτοί τίτλοι

Συνολικές Θέσεις

Εντοπιότητα

254

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

001,010

106

1

ΝΑΙ

001: Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Οι υποψήφιοι που αποδεικνύουν τη γνώση χειρισμού Η/Υ με τον τίτλο σπουδών τους, πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσουν τον κωδικό 001 για τις θέσεις που απαιτείται ως πρόσθετο προσόν.

010: Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Γεωλόγου ή Βεβαίωση Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Γεωλόγου ή Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Γεωλόγου

Ειδικότητα: ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΓΕΟΠΩΝΩΝ)

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ

Φορέας

Έδρα-Περιφ/κή Ενότητα

Απαραίτητα Προσόντα

Αποδεκτοί τίτλοι

Συνολικές Θέσεις

Εντοπιότητα

310

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

001,011

107

1

ΝΑΙ

311

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

001,011

107

2

ΝΑΙ

354

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

001,011

107

2

ΟΧΙ

355

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

001,011

107

1

ΟΧΙ

273

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΡΤΑΣ

001,011

107

2

ΟΧΙ

001: Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Οι υποψήφιοι που αποδεικνύουν τη γνώση χειρισμού Η/Υ με τον τίτλο σπουδών τους, πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσουν τον κωδικό 001 για τις θέσεις που απαιτείται ως πρόσθετο προσόν.

011: Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Γεωπόνου ή Βεβαίωση Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Γεωπόνου ή Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Γεωπόνου

Ειδικότητα: ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ)

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ

Φορέας

Έδρα-Περιφ/κή Ενότητα

Απαραίτητα Προσόντα

Αποδεκτοί τίτλοι

Συνολικές Θέσεις

Εντοπιότητα

429

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

001,012

108

1

ΝΑΙ

430

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

001,012

108

3

ΝΑΙ

431

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

001,012

108

3

ΝΑΙ

432

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

001,012

108

1

ΝΑΙ

473

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

001,012

108

2

ΟΧΙ

388

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΑΡΤΑΣ

ΑΡΤΑΣ

001,012

108

2

ΟΧΙ

426

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

001,012

108

2

ΝΑΙ

001: Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Οι υποψήφιοι που αποδεικνύουν τη γνώση χειρισμού Η/Υ με τον τίτλο σπουδών τους, πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσουν τον κωδικό 001 για τις θέσεις που απαιτείται ως πρόσθετο προσόν.

012: Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Δασολόγου ή Βεβαίωση Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Δασολόγου ή Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Δασολόγου

Ειδικότητα: ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Αποδεκτοί τίτλοι:101, 102, 105 έως 116, 119 έως 137

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ

Φορέας

Έδρα-Περιφ/κή Ενότητα

Απαραίτητα Προσόντα

Συνολικές Θέσεις

Εντοπιότητα

658

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

001

3

ΝΑΙ

659

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

001

1

ΝΑΙ

660

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Δ.ΥΠ.Α.)

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

001

1

ΝΑΙ

661

*ΙΔΑΧ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

001

4

ΝΑΙ

662

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

001

1

ΝΑΙ

663

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

001

2

ΝΑΙ

664

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΟΠΕΚΑ)

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

001

1

ΝΑΙ

665

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

001

1

ΝΑΙ

667

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

001

1

ΝΑΙ

875

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

001

1

ΟΧΙ

876

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

001

1

ΟΧΙ

877

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

001

1

ΟΧΙ

526

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΡΤΑΣ

001

1

ΟΧΙ

527

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΑΡΤΑΣ

001

2

ΟΧΙ

528

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΚΕΠ 0495

ΑΡΤΑΣ

001,002

1

ΝΑΙ

529

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

ΑΡΤΑΣ

001

1

ΟΧΙ

531

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΡΤΑΣ

001

1

ΟΧΙ

629

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

001

1

ΝΑΙ

630

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΚΕΠ 0211

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ

001,002

1

ΝΑΙ

631

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

001

3

ΝΑΙ

632

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

001

1

ΝΑΙ

633

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Δ.ΥΠ.Α.)

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

001

2

ΝΑΙ

634

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

001

2

ΝΑΙ

001: Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Οι υποψήφιοι που αποδεικνύουν τη γνώση χειρισμού Η/Υ με τον τίτλο σπουδών τους, πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσουν τον κωδικό 001 για τις θέσεις που απαιτείται ως πρόσθετο προσόν.

002: Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Ειδικότητα: ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Αποδεκτοί τίτλοι 131

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ

Φορέας

Έδρα-Περιφ/κή Ενότητα

Απαραίτητα Προσόντα

Συνολικές Θέσεις

Εντοπιότητα

2081

ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

001

1

ΝΑΙ

2082

ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

001

1

ΝΑΙ

 

2083

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ/ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ/ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

001, 004 ή 008 ή 040 ή 042 ή 046

 

1

ΝΑΙ

2084

*ΙΔΑΧ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

001

1

ΝΑΙ

2153

*ΙΔΑΧ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

001,005

1

ΟΧΙ

2033

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΑΡΤΑΣ

001

1

ΟΧΙ

2073

*ΙΔΑΧ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

001,005

1

ΝΑΙ

2071

*ΙΔΑΧ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

001

1

ΝΑΙ

131: Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998 μετονομάστηκε σε Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής) ή Δημόσιας Διοίκησης (το οποίο ίσχυε μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 1996-1997) ή Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής ή Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο 2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών) με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού ή Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας ή Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού ή Διοίκησης Τουρισμού ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing) ή Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Μαθηματικών Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οικονομικών Επιστημών ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων) ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης ή Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής ή Τουρισμού ή Τουριστικών Σπουδών ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής*

001: Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Οι υποψήφιοι που αποδεικνύουν τη γνώση χειρισμού Η/Υ με τον τίτλο σπουδών τους, πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσουν τον κωδικό 001 για τις θέσεις που απαιτείται ως πρόσθετο προσόν.

004: Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

005: Επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή-Φοροτεχνικού Α΄ τάξης

008: Πολύ καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας

040: Πολύ καλή γνώση της γερμανικής γλώσσας

042: Πολύ καλή γνώση της ιταλικής γλώσσας

046: Πολύ καλή γνώση της ισπανικής γλώσσας

Ειδικότητα: ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ

Φορέας

Έδρα-Περιφ/κή Ενότητα

Απαραίτητα Προσόντα

Αποδεκτοί τίτλοι

Συνολικές Θέσεις

Εντοπιότητα

1005

*ΙΔΑΧ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.)

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

001,015

116

1

ΝΑΙ

1038

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

001,015

116

2

ΟΧΙ

985

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΡΤΑΣ

001,015

116

1

ΟΧΙ

1000

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

001,015

116

1

ΝΑΙ

001: Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Οι υποψήφιοι που αποδεικνύουν τη γνώση χειρισμού Η/Υ με τον τίτλο σπουδών τους, πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσουν τον κωδικό 001 για τις θέσεις που απαιτείται ως πρόσθετο προσόν.

015: Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Κτηνιάτρου ή Βεβαίωση Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Κτηνίατρου ή Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Κτηνίατρου

Κλάδος: ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ

Ειδικότητα

Φορέας

Έδρα-Περιφ/κή Ενότητα

Απαραίτητα Προσόντα

Αποδεκτοί τίτλοι

Συνολικές Θέσεις

Εντοπιότητα

1109

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

001,017

119

1

ΝΑΙ

1164

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

001,017

119

1

ΟΧΙ

1165

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

001,017

119

1

ΟΧΙ

1062

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

ΑΡΤΑΣ

001,017

019

1

ΟΧΙ

1221

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

001,017

120

1

ΝΑΙ

1223

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

001,017

120

1

ΝΑΙ

1191

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΡΤΑΣ

001,017

120

1

ΟΧΙ

1329

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

001,017

122

1

ΝΑΙ

1330

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

001,017

122

1

ΝΑΙ

1381

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

001,017

122

1

ΟΧΙ

1382

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

001,017

122

1

ΟΧΙ

1288

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΣ

ΑΡΤΑΣ

001,017

122

1

ΟΧΙ

1323

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

001,017

122

1

ΝΑΙ

1416

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

001,017

125

1

ΝΑΙ

1432

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

001,017

125

1

ΟΧΙ

1417

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

001,017

Ή

001

Ή

001,018

125,128

Ή

132

Ή

136

1

ΝΑΙ

1543

ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

001,017

127

1

ΝΑΙ

1796

ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

001,017

127

1

ΟΧΙ

1698

ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΣ

ΑΡΤΑΣ

001,017

127

1

ΟΧΙ

1699

ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

ΑΡΤΑΣ

001,017

127

1

ΝΑΙ

1734

ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΔ

001,017

127

1

ΝΑΙ

1544

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

001,017

126

2

ΝΑΙ

1545

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

001,017

126

3

ΝΑΙ

1546

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

001,017

126

1

ΝΑΙ

1654

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

001,017

126

1

ΟΧΙ

1519

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

001,017

126

1

ΝΑΙ

1520

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

001,017

126

1

ΝΑΙ

1521

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

001,017

126

1

ΝΑΙ

1749

ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

001,017

127

2

ΝΑΙ

1838

*ΙΔΑΧ

ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

001,017

128

1

ΟΧΙ

1847

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΑΙΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΑΡΤΑΣ

001,017

129

1

ΟΧΙ

1859

ΠΟΛΕΟΔΟΜΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

001,017

129

1

ΝΑΙ

001: Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Οι υποψήφιοι που αποδεικνύουν τη γνώση χειρισμού Η/Υ με τον τίτλο σπουδών τους, πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσουν τον κωδικό 001 για τις θέσεις που απαιτείται ως πρόσθετο προσόν.

017: Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών

018: Βεβαίωση ιδιότητας μέλους της Ένωσης Ελλήνων Χημικών (ν. 1804/1988 – ΦΕΚ 177 Α’/25.8.1988)

Ειδικότητα: ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ

Φορέας

Έδρα-Περιφ/κή Ενότητα

Απαραίτητα Προσόντα

Αποδεκτοί τίτλοι

Συνολικές Θέσεις

Εντοπιότητα

1975

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

001, 002 ή 003

130

1

ΝΑΙ

2005

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

001, 002 ή 003

130

1

ΟΧΙ

2262

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

001, 002 ή 003

130,131,134

1

ΟΧΙ

1971

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

001, 002 ή 003

130

1

ΝΑΙ

130: Πτυχίο ή δίπλωμα Νομικής

131: Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998 μετονομάστηκε σε Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής) ή Δημόσιας Διοίκησης (το οποίο ίσχυε μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 1996-1997) ή Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής ή Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο 2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών) με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού ή Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας ή Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού ή Διοίκησης Τουρισμού ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing) ή Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Μαθηματικών Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οικονομικών Επιστημών ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων) ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης ή Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής ή Τουρισμού ή Τουριστικών Σπουδών ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

134: Πτυχίο ή δίπλωμα Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών- Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Μαθηματικών Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών

001: Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Οι υποψήφιοι που αποδεικνύουν τη γνώση χειρισμού Η/Υ με τον τίτλο σπουδών τους, πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσουν τον κωδικό 001 για τις θέσεις που απαιτείται ως πρόσθετο προσόν.

002: Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

003: Καλή γνώση της γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας

Ειδικότητα: ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ

Φορέας

Έδρα-Περιφ/κή Ενότητα

Απαραίτητα Προσόντα

Αποδεκτοί τίτλοι

Συνολικές Θέσεις

Εντοπιότητα

2261

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

001, 002 ή 003

130,131,134

4

ΟΧΙ

2263

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

001, 002 ή 003

130,131,134

1

ΟΧΙ

2185

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΡΤΑΣ

001, 002 ή 003

130,131,134

1

ΟΧΙ

2211

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

001,002,003

130,131,134

3

ΝΑΙ

2212

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

001,002,003

130,131,134

1

ΝΑΙ

Ειδικότητα: ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ

Φορέας

Έδρα-Περιφ/κή Ενότητα

Απαραίτητα Προσόντα

Αποδεκτοί τίτλοι

Συνολικές Θέσεις

Εντοπιότητα

2186

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΡΤΑΣ

001, 002 ή 003

130,131,134

1

ΟΧΙ

 

Ειδικότητα: ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ

Φορέας

Έδρα-Περιφ/κή Ενότητα

Απαραίτητα Προσόντα

Αποδεκτοί τίτλοι

Συνολικές Θέσεις

Εντοπιότητα

1976

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ/ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ/ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩ

001,004 ή 008 ή 040 ή 042 ή 046

130

2

ΝΑΙ

1977

*ΙΔΑΧ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

001

130

1

ΝΑΙ

001: Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Οι υποψήφιοι που αποδεικνύουν τη γνώση χειρισμού Η/Υ με τον τίτλο σπουδών τους, πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσουν τον κωδικό 001 για τις θέσεις που απαιτείται ως πρόσθετο προσόν.

004: Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

008: Πολύ καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας

040: Πολύ καλή γνώση της γερμανικής γλώσσας

042: Πολύ καλή γνώση της ιταλικής γλώσσας

046: Πολύ καλή γνώση της ισπανικής γλώσσας

Ειδικότητα: ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ

Φορέας

Έδρα-Περιφ/κή Ενότητα

Απαραίτητα Προσόντα

Αποδεκτοί τίτλοι

Συνολικές Θέσεις

Εντοπιότητα

2318

*ΙΔΑΧ

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

-

133

1

ΝΑΙ

2319

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ/ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ/ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

004 ή 008 ή 040 ή 042 ή 046

133

2

ΝΑΙ

2410

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

-

133

1

ΟΧΙ

004: Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

008: Πολύ καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας

040: Πολύ καλή γνώση της γερμανικής γλώσσας

042: Πολύ καλή γνώση της ιταλικής γλώσσας

046: Πολύ καλή γνώση της ισπανικής γλώσσας

Ειδικότητα: ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ

Φορέας

Έδρα-Περιφ/κή Ενότητα

Απαραίτητα Προσόντα

Αποδεκτοί τίτλοι

Συνολικές Θέσεις

Εντοπιότητα

2488

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

001, 002 ή 003, 018

136

2

ΝΑΙ

2502

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

001, 002 ή 003, 018

136

2

ΟΧΙ

001: Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Οι υποψήφιοι που αποδεικνύουν τη γνώση χειρισμού Η/Υ με τον τίτλο σπουδών τους, πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσουν τον κωδικό 001 για τις θέσεις που απαιτείται ως πρόσθετο προσόν.

002: Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

003: Καλή γνώση της γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας

018: Βεβαίωση ιδιότητας μέλους της Ένωσης Ελλήνων Χημικών (ν. 1804/1988 – ΦΕΚ 177 Α’/25.8.1988)

Ειδικότητα: ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ

Φορέας

Έδρα-Περιφ/κή Ενότητα

Απαραίτητα Προσόντα

Αποδεκτοί τίτλοι

Συνολικές Θέσεις

Εντοπιότητα

2514

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

001,019

137

2

ΝΑΙ

001: Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Οι υποψήφιοι που αποδεικνύουν τη γνώση χειρισμού Η/Υ με τον τίτλο σπουδών τους, πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσουν τον κωδικό 001 για τις θέσεις που απαιτείται ως πρόσθετο προσόν.

019: Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου

Ειδικότητα: ΠΕ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΩΝ

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ

Φορέας

Έδρα-Περιφ/κή Ενότητα

Απαραίτητα Προσόντα

Αποδεκτοί τίτλοι

Συνολικές Θέσεις

Εντοπιότητα

219

ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

001

102

1

ΝΑΙ

102: Πτυχίο ή δίπλωμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας ή Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας με κατευθύνσεις Αρχειονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας ή Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης Βιβλιοθηκονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης

001: Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Οι υποψήφιοι που αποδεικνύουν τη γνώση χειρισμού Η/Υ με τον τίτλο σπουδών τους, πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσουν τον κωδικό 001 για τις θέσεις που απαιτείται ως πρόσθετο προσόν.