Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη 1Κ/2019 του ΑΣΕΠ.

Την Δευτέρα 8 Απριλίου αρχίζουν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις συμμετοχής για την προκήρυξη 1Κ/2019 του ΑΣΕΠ. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Τρίτη 23 Απριλίου και ώρα 14:00.

Η προκήρυξη αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας δώδεκα(12) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στη βουλή των Ελλήνων.

Οι θέσεις που προκηρύσσονται είναι οι κάτωθι :

  • Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), οκτώ (8) θέσεις κλάδων: ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων, ΠΕ Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων, ΠΕ Οικονομικού και ΠΕ Πληροφορικής
  • Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), τέσσερις (4) θέσεις κλάδων: ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων, ΤΕ Οικονομικού και ΤΕ Στενογράφων

Οι θέσεις ΠΕ Οικονομικού θα καλυφθούν από προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Για την κατάρτιση του πίνακα διοριστέων του κλάδου ΤΕ Στενογράφων, οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους πίνακες κατάταξης, σε αριθμό τουλάχιστον ίσο με τον αριθμό των προκηρυσσόμενων θέσεων, θα τύχουν ειδικής δοκιμασίας στην Πληκτρολόγηση και επεξεργασία κειμένου με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ) και στην Ελληνική στενογραφία.

Στο ORGANOSIS αναλαμβάνουμε την υποβολή των αιτήσεων και πιο συγκεκριμένα:

             i. Μελετάμε και οργανώνουμε τον φάκελο σας

            ii. Εκδίδουμε το ηλεκτρονικό σας παράβολο

            iii. Κάνουμε την εγγραφή σας στην ηλεκτρονική σελίδα του ΑΣΕΠ

            iv. Συμπληρώνουμε και υποβάλουμε την ηλεκτρονική σας αίτηση

            v.  Σας ενημερώνουμε για την έκβαση του αποτελέσματος

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας. Τηλ.:2651083886,2651076045