Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη 1Γ/2019 του ΑΣΕΠ.

Την Τρίτη 2 Απριλίου 2019 αρχίζει η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής για τη προκήρυξη 1Γ/2019 του ΑΣΕΠ, με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 17 Απριλίου και ώρα 14:00.

Η προκήρυξη αφορά την πλήρωση με γραπτό διαγωνισμό συνολικά εξήντα(60) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Για να διαβάσετε την προκήρυξη και να δείτε αναλυτικά τις θέσεις πατήστε

Η προκήρυξη αφορά το κεντρικό κατάστημα της Τράπεζας της Ελλάδος, το οποίο εδρεύει στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών.

Για της προκηρυσσόμενες θέσεις απαιτείται:

  • Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Οι υποψήφιοι με κώφωση ή βαρηκοΐα με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον, της ειδικής κατηγορίας «Άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% » , οι οποίοι κατέχουν τη Βεβαίωση Επάρκειας της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3699/2008 (Α΄199), δύναται να συμμετάσχουν χωρίς να απαιτείται η απόδειξη της ανωτέρω γνώσης ξένης γλώσσας, (άρθρο 62 του ν. 4590/2019,Φ.Ε.Κ.17/7.2.2019/τ.Α΄).

Στο ORGANOSIS αναλαμβάνουμε την υποβολή των αιτήσεων και πιο συγκεκριμένα:

             i. Μελετάμε και οργανώνουμε τον φάκελο σας

            ii. Εκδίδουμε το ηλεκτρονικό σας παράβολο

            iii. Κάνουμε την εγγραφή σας στην ηλεκτρονική σελίδα του ΑΣΕΠ

            iv. Συμπληρώνουμε και υποβάλουμε την ηλεκτρονική σας αίτηση

            v.  Σας ενημερώνουμε για την έκβαση του αποτελέσματος

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας. Τηλ.:2651083886,2651076045