Υποβολή αιτήσεων για 5.500 ανέργους πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς

Ξεκίνησαν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για το ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για 5.500 ανέργους πτυχιούχους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς για χρονικό διάστημα 12 μηνών. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται την Δευτέρα 3/12/2018 και ώρα 12η μεσημβρινή.

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο

 α) την αντιμετώπιση της ανεργίας της αδυναμίας πρόσβασης στην αγορά εργασίας των νέων πτυχιούχων που συνεχίζουν να πλήττονται από την παρατεταμένη οικονομική κρίση.

β) την αντιμετώπιση του φαινομένου διαρροής επιστημονικού δυναμικού νεαρής ηλικίας

σε άλλες χώρες, προς αναζήτηση εργασίας

Το σύνολο των θέσεων είναι 5.500 και αφορούν πλήρη απασχόληση, δείτε τον πίνακα αναλυτικά με τις θέσεις. Για να διαβάσετε την δημόσια πρόσκληση πατήστε εδώ.

Οι ακαθάριστες μηνιαίες αμοιβές των ωφελουμένων, ανέρχονται:

            α) για την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), έως 1.040 Ευρώ και

            β) για την κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), έως 990 Ευρώ

 

Για τους ωφελουμένους οι οποίοι διαθέτουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών, οι ανωτέρω αμοιβές προσαυξάνονται μηνιαίως κατά πενήντα (50) Ευρώ ή εκατό (100) Ευρώ αντίστοιχα και διαμορφώνονται ως εξής:

α) για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών:

            i) για την κατηγορία ΠΕ, έως 1.090 Ευρώ και

            ii) για την κατηγορία ΤΕ, έως 1.040 Ευρώ

β) για τους κατόχους διδακτορικού τίτλου σπουδών:

            i) για την κατηγορία ΠΕ, έως 1.140 Ευρώ και

            ii) για την κατηγορία ΤΕ, έως 1.090 Ευρώ

Οι ωφελούμενοι που διαθέτουν και τους δύο προαναφερθέντες τίτλους σπουδών

λαμβάνουν, ως μηνιαίο ποσό, το ποσό που αντιστοιχεί στην ανώτερη κατηγορία (100

Ευρώ).

Το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας καταβάλλεται στους

ωφελουμένους σύμφωνα με τις ισχύουσες ειδικές διατάξεις, ως εξής:

α) εκατόν πενήντα (150) Ευρώ για το νοσηλευτικό προσωπικό όλων των κατηγοριών

(ΠΕ Νοσηλευτικής, ΤΕ Νοσηλευτικής) και την κατηγορία ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, οι

οποίοι θα απασχοληθούν σε Γενικά Νοσοκομεία, σε Γενικά Νοσοκομεία-ΚΥ, σε

Πανεπιστημιακά Γενικά Νοσοκομεία και στα Κέντρα Φυσικής Ιατρικής και

Αποκατάστασης (ΚΕΦΙΑΠ),

β) εκατόν πενήντα (150) Ευρώ για τις κατηγορίες ΤΕ Νοσηλευτών, ΤΕ Τεχνολόγων

Ιατρικών Εργαστηρίων και ΤΕ Επισκεπτών Υγείας οι οποίοι θα απασχοληθούν στο

Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ),

γ) εβδομήντα (70) Ευρώ για τις κατηγορίες ΠΕ Φαρμακοποιών, ΠΕ Βιολόγων, ΠΕΧημικών, ΠΕ Χημικών Μηχανικών και ΠΕ Κτηνιάτρων οι οποίοι θα απασχοληθούν στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ),

δ) εβδομήντα (70) Ευρώ για τις κατηγορίες ΠΕ Μηχ/γων Μηχ/κων, ΠΕ Ηλεκ/γων

Μηχ/κων, ΠΕ Μηχ/κων Περιβάλλοντος, ΤΕ Μηχ/γων Μηχ/κων και ΤΕ Ηλεκτρονικών

Μηχ/κων οι οποίοι θα απασχοληθούν στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) και

ε) εβδομήντα (70) Ευρώ για τις κατηγορίες ΠΕ Πολιτικών Μηχ/κων, ΠΕ Μηχ/γων

Μηχ/κων, ΠΕ Ηλεκ/γων Μηχ/κων και ΤΕ Ηλεκ/γων Μηχ/κων οι οποίοι θα απασχοληθούν

στις ΔΥΠΕ.

 Οι εφημερίες για τις ειδικότητες του επιστημονικού προσωπικού που θα

απασχοληθεί στα Γενικά Νοσοκομεία, σε Γενικά Νοσοκομεία-ΚΥ, σε Πανεπιστημιακά

Γενικά Νοσοκομεία και στα Κέντρα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (ΚΕΦΙΑΠ),

εφόσον προβλέπονται, ορίζονται ως εξής:

α) εφημερία καθημερινή, έως εβδομήντα τρία (73) Ευρώ,

β) εφημερία Σαββάτου ή αργίας (πλην Κυριακής), έως εκατόν οχτώ (108) Ευρώ και

γ) εφημερία Κυριακής, έως εκατόν είκοσι πέντε (125) Ευρώ

Το ανωτέρω επιστημονικό προσωπικό δικαιούται κατ' ανώτατο όριο έως τέσσερις (4) εφημερίες μηνιαίως, από τις οποίες κατ' ανώτατο όριο μία (1) εφημερία Σαββάτου ή αργίας, πλην Κυριακής, και μία (1) εφημερία Κυριακής μηνιαίως

Το µικτό ωροµίσθιο για τις παραπάνω περιπτώσεις, ορίζεται ως εξής:

α) για νυχτερινή απασχόληση εργάσιµων ηµερών:

            i. 1,56 Ευρώ για την κατηγορία ΠΕ

            ii. 1,48 Ευρώ για την κατηγορία ΤΕ και

β) για ηµερήσια και νυχτερινή εργασία Κυριακών και εξαιρέσιµων ηµερών:

            i. 2,34 Ευρώ για την κατηγορία ΠΕ

            ii. 2,22 Ευρώ για την κατηγορία ΤΕ

Στο ORGANOSIS αναλαμβάνουμε την ενημέρωση σας για το πρόγραμμα, την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης καθώς και την παρακολούθηση της εξέλιξής της και την προσωπική σας ενημέρωση.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Κωδικοί ΟΑΕΔ
  • ΑΦΜ και ΑΜΚΑ συζύγου
  • ΑΦΜ και ΑΜΚΑ του υπόχρεου γονέα για τους υποψήφιους, που είναι εξαρτώμενα τέκνα

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας. Τηλ.:2651083886,2651076045

Κόστος υπηρεσίας 15€