Πρόγραμμα προώθησης στην αυτoαπασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 10.000 ανέργων,ηλικίας 18-66 ετών

Την Τετάρτη 10 Ιουλίου ξεκινούν οι αιτήσεις του προγράμματος  προώθησης της αυτοαπασχόλησης μέσω οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 10.000 ανέργων.

Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα θα αφορά 2.000 ανέργους ηλικίας 18-29 ετών και 8.000 ανέργους 30-66 ετών.

Το ποσό επιχορήγησης ορίζεται ως εξής:

 • έως 12.000 € για ατομικούς επιχειρηματίες/επιτηδευματίες (ατομικές επιχειρήσεις) και μέλη νομικών οντοτήτων με ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον 51%
 • έως 9.000 € /ανά μέλος νομικών οντοτήτων που συμμετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/2 έκαστος και
 • έως 8.000 € /ανά μέλος νομικών οντοτήτων που συμμετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/3 έκαστος

Ως επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος λογίζονται οι κάτωθι:

 1. Λειτουργικά έξοδα, όπως :
 • ενοίκια επαγγελματικού χώρου
 • δαπάνες ενέργειας, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες
 1. Δαπάνες για αμοιβές τρίτων, όπως:
 • νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου δαπάνες επαγγελματικής κατάρτισης, συνδρομές σε επιστημονικά περιοδικά /εφημερίδες / βάσεις δεδομένων / επιστημονικούς διαδικτυακούς κόμβους, κόστος παρακολούθησης ημερίδων/συνεδρίων.
 1. Δαπάνες προβολής, δικτύωσης της νέα επιχειρηματικής δραστηριότητας και συμμετοχής σε εκθέσεις, όπως:
 • σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων και αφισών, διαφημιστική καταχώρηση σε ημερήσιες ή οικονομικές εφημερίδες εθνικής ή τοπικής εμβέλειας ή κλαδικά και ειδικά /εξειδικευμένα για το αντικείμενο έντυπα ή σε ηλεκτρονικά μέσα, έξοδα συμμετοχής σε επαγγελματικές εκθέσεις εσωτερικού ή του εξωτερικού με θέμα συναφές με τη δραστηριότητα της επιχείρησης, σχεδιασμός και κατασκευή εταιρικής ιστοσελίδας, καθώς και αναβάθμιση υπάρχουσας ιστοσελίδας μόνο για προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ
 1. Προμήθεια αναλώσιμων
 2. Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία- εταίρων)
 3. Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις
 4. Αποσβέσεις παγίων

Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής-επιχειρηματικό σχέδιο και άνεργοι οι οποίοι είχαν προηγούμενη επιχειρηματικής δραστηριότητα, την οποία διέκοψαν, έως την 31/12/2011.

Σημειώνεται ότι η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 12 μήνες. Μετά τη λήξη του δωδεκάμηνου οι δικαιούχοι δεσμεύονται να διατηρήσουν τις επιχειρήσεις τους για άλλους τρείς μήνες.

Επισυναπτόμενα αρχεία: Πρόσκληση

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.Τηλ:2651083886, 2651076045