Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας Λιανικό Εμπόριο-Εστίαση-Εκπαίδευση

Την  Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019 ξεκινούν οι ηλεκτρονικές υποβολές των επενδυτικών σχεδίων, για το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ ''Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο-Εστίαση- Εκπαίδευση'', με καταληκτική ημερομηνία την Πέμπτη 9 Μαΐου 2019.

Επιχορηγούνται  επενδυτικά σχέδια τα οποία  κυμαίνονται από 10.000€ έως 150.000€ ,με ποσοστό επιδότησης 50%.

Το ανωτέρω πρόγραμμα αφορά την ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που αντικείμενο της δραστηριότητας του είναι:

 • Το λιανικό εμπόριο
 • Η παροχή υπηρεσιών
 • Η παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης
 • Η παροχή υπηρεσιών παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού και λοιπών υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας

Οι προϋποθέσεις ένταξης των επιχειρήσεων(μικρών και πολύ μικρών) στην δράση είναι οι εξής:

 1. Να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις διαχειριστικές χρήσης δωδεκάμηνης διάρκειας
 2. Να διαθέτουν έναν εκ των επιλέξιμων ΚΑΔ, ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα  δραστηριότητα, κατά την διάρκεια των τριών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων
 3. Να έχουν τουλάχιστον τις παρακάτω ΕΜΕ(Ετήσιες Μονάδες Εργασίας) το έτος που προηγείται, δηλ το 2018:
 • Για το λιανικό εμπόριο(ΚΑΔ που ανήκουν στην κατηγορία 45 και 47): 1 ΕΜΕ
 • Για την εστίαση(ΚΑΔ που ανήκουν στην κατηγορία 56): 2 ΕΜΕ
 • Για την εκπαίδευση-κοινωνική μέριμνα(ΚΑΔ που ανήκουν στην κατηγορία 85,88 ): 5 ΕΜΕ

Οι κεντρικοί στόχοι της δράσης είναι:

 1. Εξοικονόμηση Ενέργεια-Χρήση ΑΠΕ(Ανανεώσεων Πηγών Ενέργειας)
 2. Αναβάθμιση Υγιεινής και Ασφάλειας  στις διαδικασίες και τους χώρους λειτουργίας της επιχείρησης
 3. Διευκόλυνση πρόσβασης των ΑμΕΑ(σύμφωνα με τις Οδηγίες Σχεδιασμού για ΑμΕΑ "Σχεδιάζοντας για όλους"του ΥΠΕΚΑ
 4. Ενσωμάτωση εξειδικευμένων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στις λειτουργίες της επιχείρησης
 5. Βελτίωση των διεργασιών εφοδιαστικής αλυσίδας
 6. Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών

Έτσι, οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπάνης που συμβάλουν στους στόχους της δράσης είναι:

 • Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλον χώρος (παρεμβάσεις επί του κτιρίου για εξοικονόμηση ενέργειας, αναβάθμιση υγιεινής, διευκόλυνση ΑμΕΑ)
 • Μηχανήματα-Εξοπλισμός(Εξοπλισμός για εξοικονόμηση ενέργειας, αναβάθμιση υγιεινής, εξειδικευμένος εξοπλισμός Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας και λογισμικά,)
 • Μεταφορικά Μέσα(για επιχειρήσεις λιανεμπορίου-εστίασης και εκπαιδευτικής-κοινωνικής μέριμνας, μετατροπή κινητήρα πετρελαιοκίνητου/βενζινοκίνητου-φυσικού αερίου)
 • Πιστοποίηση Υπηρεσιών & Διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα
 • Δαπάνες Τεχνικών Μελετών/Κατάρτισης/Παρακολούθησης Επενδυτικού Σχεδίου(Έκδοση Πιστοποιητικού Ενέργειας Απόδοσης, κατάρτιση προσωπικού σε θέματα Πρώτων Βοηθειών, Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου )
 • Ψηφιακή Προβολή
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων(νέο προσωπικό)

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υλοποιήσουν το επενδυτικό σχέδιο έως 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης       Ένταξης. Επίσης τους πρώτους 12 μήνες(από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης) θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον το 30% του συνολικού προϋπολογισμού που έχει εγκριθεί, σε αντίθετη περίπτωση θα μειωθεί ο προϋπολογισμός της επιδότησης κατά το ποσό που υπολείπεται του 30% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

Τονίζεται ότι δεν περιλαμβάνονται στην δράση, οι επιχειρήσεις που διαθέτουν έστω και έναν από τους παρακάτω ΚΑΔ:

01.Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες

02.Δασοκομία και υλοτομία

03.Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια

 

Επισυναπτόμενα αρχεία:

Οδηγός ΠρογράμματοςΣύνοψη Προγράμματος

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.Τηλ:2651083886,2651076045