Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Την  Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019 ξεκινούν οι ηλεκτρονικές υποβολές των επενδυτικών σχεδίων, για το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ ''Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων''. Αιτήσεις θα γίνονται μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο έως 18 μήνες από την αρχική δημοσίευσή της δράσης.

Επιχορηγούνται  επενδυτικά σχέδια τα οποία  κυμαίνονται από 20.000€ έως 200.000€ ,με ποσοστό επιδότησης από 50% έως 65%.

Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, με στόχο την αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητάς του στην αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού  τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.

 

Οι επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας είναι οι εξής:

 • Αγροδιατροφή/Βιομηχανία τροφίμων
 • Ενέργεια
 • Εφοδιαστική αλυσίδα
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες(ΠΔΒ)
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας(ΤΠΕ)
 • Υγεία
 • Υλικά-Κατασκευές

Οι προϋποθέσεις ένταξης των επιχειρήσεων στην δράση είναι:

 • Να έχουν κλείσει τρεις διαχειριστικές χρήσης δωδεκάμηνης διάρκειας
 • Να διαθέτουν έναν εκ των επιλέξιμων ΚΑΔ, ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα  δραστηριότητα, κατά την διάρκεια των τριών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων
 • Να έχουν τουλάχιστον δύο  ΕΜΕ(Ετήσιες Μονάδες Εργασίας),πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Επιλέξιμες κατηγορίες δαπάνης είναι:

 • Μηχανήματα-Εξοπλισμός(παραγωγικός & μηχανολογικός εξοπλισμός,εργαστηριακός εξοπλισμός,εξοπλισμός για βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης,λοιπός εξοπλισμός,εξοπλισμός ΤΠΕ & Εξειδικευμένο Λογισμικό)
 • Πιστοποίηση Προϊόντων-Υπηρεσιών-Διαδικασιών
 • Συσκευασία-Ετικέτα-Branting
 • Ψηφιακή Προβολή
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες-Τεχνικές Μελέτες
 • Μεταφορικά Μέσα
 • Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υλοποιήσουν το επενδυτικό σχέδιο έως 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης   Ένταξης.

Τονίζεται ότι δεν περιλαμβάνονται στην δράση, οι επιχειρήσεις που διαθέτουν έστω και έναν από τους παρακάτω ΚΑΔ:

01.Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες

02.Δασοκομία και υλοτομία

03.Αλιεία και υδατοκαλλιέργειας

 

Επισυναπτόμενα αρχεία:

Οδηγός Προγράμματος, Σύνοψη Προγράμματος

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας. Τηλ:2651083886,2651076045