Υποβολή συμφωνητικών μισθώσεως ακινήτων

Απαραίτητα στοιχεία:

  1. Κωδικοί Taxisnet
  2. Αριθμός παροχής ρεύματος ακινήτου
  3. Α.Φ.Μ. μισθωτή
  4. Ενεργειακό Πιστοποιητικό (αν για το ακίνητο που εκμισθώνετε έχετε υποχρέωση έκδοσης Π.Ε.Α) 

Κόστος υπηρεσίας: 15 €