Απενεργοποίηση ΑΦΜ λόγω θανάτου

Απαραίτητα δικαιολογητικά:  

  1. Ληξιαρχική πράξη θανάτου
  2. Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών
  3. Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης Πρωτοδικείου
  4. Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης Ειρηνοδικείου
  5. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου του θανόντα και των νόμιμων κληρονόμων
  6. Δήλωση αλλαγής στοιχείων (Μ1) στην οποία θα συμπληρώσετε τα στοιχεία το θανόντα.
  7. Δήλωση σχέσεων φορολογούμενων (Μ7) την οποία θα συμπληρώσετε με τα στοιχεία σας
  8. Εξουσιοδότηση από κάθε νόμιμο κληρονόμο που θα βρείτε ΕΔΩ την οποία θα συμπληρώσετε με τα στοιχεία σας και θα επικυρώσετε στο ΚΕΠ ή στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής σας.

Κόστος υπηρεσίας: 30 €