Υποβολή αιτήσεων για θέσεις νοσηλευτών και άλλων ειδικοτήτων

Υποβολή αιτήσεων για θέσεις Νοσηλευτών και άλλων ειδικοτήτων στην υγεία μέσω ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

 στο πλαίσιο υλοποίησης  της δράσης με τίτλο «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση», στο πλαίσιο της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και ‘Ένταξης (AMIF) της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DG HOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι μέχρι την 30η Απριλίου με άμεση έναρξη και ένταξη των επιτυχόντων στο ενιαίο μισθολόγιο.

Δικαιολογητικά:

1.            Φωτοαντίγραφο πτυχίου

2.            Φωτοαντίγραφο Άδειας ασκήσεως επαγγέλματος

3.            Βεβαίωση προϋπηρεσίας

4.            Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

5.            Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

6.            Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

7.            Βεβαίωση ΟΑΕΔ

8.            Φωτοαντίγραφο πτυχίου γνώσης Η/Υ ECDL

9.            Φωτοαντίγραφο πτυχίου γνώσης Αγγλικών

 

Κόστος υπηρεσίας: 15€