Συστήματα Διαχείρισης και Πιστοποιήσεις ISO

Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης ISO είναι δίκτυο Εθνικών Φορέων Τυποποίησης που έχει ως στόχο να προωθήσει την ανάπτυξη της τυποποίησης όσον αφορά διάφορα προϊόντα και υπηρεσίες ούτως ώστε να  τηρούνται ορισμένα πρότυπα.

Το ISO πιστοποιεί ότι μία επιχείρηση τηρεί ορισμένους κανόνες για την διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών της.

Για παράδειγμα, υπάρχουν πρότυπα διαχείρισης της ποιότητας ενός προϊόντος  που οδηγούν στην μείωση της ελαττωματικότητάς του αλλά και στην αποτελεσματικότερη και ευκολότερη χρήση του. Ακόμη, υπάρχουν πρότυπα  υγιεινής και ασφάλειας που βοηθούν στην μείωση των ατυχημάτων στους εργασιακούς χώρους ,αλλά και πρότυπα ασφάλειας πληροφορικής με σκοπό την διατήρηση της ασφάλειας ευαίσθητων πληροφοριών.

Τα πλέον κοινά πρότυπα ISO είναι τα εξής:

 • ISO 9001: Πρότυπο διαχείρισης παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου
  • Καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα διαχείρισης της ποιότητας ούτως ώστε μία επιχείρηση να παρέχει με συνέπεια προϊόντα ή υπηρεσίες σύμφωνα πάντα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις
  • Στοχεύει στην ενίσχυση της ικανοποίησης των πελατών διασφαλίζοντας πως το παραχθέν προϊόν-υπηρεσία ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις τους και προσφέρει τα συμφωνηθέντα. μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής του συστήματος ενός ISO
 • ISO 14001: Πρότυπο συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης

Καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης που να μπορεί να χρησιμοποιήσει μία επιχείρηση για να βελτιώσει τα περιβαλλοντικά της αποτυπώματα. Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα ενός τέτοιου συστήματος είναι:

 • Βελτίωση των περιβαλλοντικών αποτυπωμάτων
 • Τήρηση των υποχρεώσεων συμμόρφωσης και των περιβαλλοντολογικών νόμων
 • Επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων
 • ISO 22000: Σύστημα διαχείρισης υγιεινής & ασφάλειας τροφίμων

Πρόκειται για ένα διεθνές πρότυπο ασφάλειας τροφίμων που απευθύνεται σε παραγωγούς, καταστήματα εστίασης κτλ ούτως ώστε να διασφαλιστεί η σωστή διαχείριση των τροφίμων που θα έχει ως αποτέλεσμα την ασφαλή κατανάλωση από τον καταναλωτή.

 • ISO 27001 : Πρότυπο Τεχνολογίας πληροφοριών-Τεχνικές ασφάλειας-Συστήματα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών

Καθορίζει τις απαιτήσεις για την δημιουργία,την εφαρμογή και την συνεχή βελτίωση ενός συστήματος ασφάλειας πληροφοριών μίας επιχείρησης.Επίσης,περιλαμβάνει τις απαιτήσεις για την αξιολόγηση και τηναντιμετώπιση ενός κινδύνου ασφάλειας των πληροφοριών αυτών.Το συγκεκριμένο πρότυπο συμβάλει στην διασφάλιση και τήρηση του νόμο περί προσωπικό δεδομένων .

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πιστοποιήσεις ISO αλλά και την διαδικασία διεκπεραίωσής τους επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα:2651083886 , 2651076045