Οικογενειακό επίδομα Α21

Ενιαίο Επίδομα Στήριξης Τέκνων :

Η υπηρεσία απευθύνεται σε όλους τους πολίτες που έχουν υποβάλει οριστικά τη δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Ε1 φορολογικού έτους 2015, ακόμη κι αν αυτή δεν έχει εκκαθαριστεί και έχουν κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους (2016), τέκνα ηλικίας κάτω των 18 ετών, ή κάτω των 19 ετών τα οποία φοιτούν στη μέση εκπαίδευση, ή κάτω των 24 ετών τα οποία σπουδάζουν ή έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. ​​Το ποσό του επιδόματος καθορίζεται ανάλογα με το συνολικό οικογενειακό εισόδημα και τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και ανέρχεται μέχρι του ποσού των σαράντα (40) ευρώ το μήνα για κάθε τέκνο. Καταβάλλεται ανά τρίμηνο, την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε ημερολογιακού τριμήνου, με πίστωση τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμού στα ΕΛ.ΤΑ. του δικαιούχου. Η καταβολή του πρώτου τριμήνου κάθε έτους πραγματοποιείται μαζί με τα επιδόματα του δεύτερου τριμήνου, την τελευταία εργάσιμη ημέρα αυτού.

Ειδικό Επίδομα Τρίτεκνων και Πολύτεκνων Οικογενειών :

Καταβάλλεται στις οικογένειες με τρία και άνω εξαρτώμενα τέκνα και το ποσό του ανέρχεται στα πεντακόσια (500) ευρώ ετησίως για κάθε τέκνο. Καταβάλλεται σε τρεις (3) δόσεις, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω για την καταβολή του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων.

 

​ Προϋποθέσεις: 

 1. Η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε1 (Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος) από τον υπόχρεο της οικογένειας.
 2. Η συμπλήρωση και υποβολή από τον υπόχρεο του μηχανογραφημένου εντύπου Α21, το οποίο και επέχει θέση αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης, για την χορήγηση των επιδομάτων, μέσω του περιβάλλοντος Taxisnet.
 3. Οι αιτούντες / υπόχρεοι να διαμένουν μόνιμα την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα. 
 4. Τα τέκνα τους να είναι εξαρτώμενα και να βρίσκονται στην Ελλάδα.

Προθεσμία υποβολής:

Η υποβολή του εντύπου Α21 αρχίζει την ίδια ημερομηνία που ορίζεται για την οριστική υποβολή του έντυπου Ε1 για το τρέχον έτος και λήγει την 15η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση Α21 μέχρι την ως άνω ημερομηνία, ο υπόχρεος καθίσταται μη δικαιούχος.

Απαραίτητα στοιχεία:

 1. Κωδικοί Taxisnet
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 3. Α.Μ.Κ.Α. δικαιούχων και τέκνων
 4. Φωτοτυπίες ταυτοτήτων δικαιούχων και τέκνων
 5. Α.Φ.Μ. δικαιούχων και τέκνων
 6. Αριθμός φοιτητικής ταυτότητας (για τα εξαρτώμενα τέκνα έως 24 ετών που σπουδάζουν)
 7. Αριθμός ΙΒΑΝ (25ψήφιο) τραπεζικού λογαριασμού
Κόστος υπηρεσίας20 € αν υποβάλλετε πρώτη φορά αίτηση για το επίδομα ή 
                           10 € αν έχετε υποβάλλει αίτηση και το προηγούμενο έτος.