Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19 - Β' ΚΥΚΛΟΣ

Η συγκεκριμένη δράση στοχεύει στην ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας με την μορφή κάλυψης τόκων των επιχειρηματικών δανειακών υποχρεώσεών τους για περίοδο 3 μηνών.

Η δημόσια χρηματοδότηση συνολικά καλύπτει το ποσό ίσο με τους συμβατικούς τόκους που δημιουργούνται από 1/1/2021 έως 31/3/2021

Η υποβολή αιτήσεων ξεκινά την 1/3/2021 και ώρα 12:00 και λήγει την 7/5/2021 ώρα 15:00

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ικανοποιούν, μεταξύ άλλων, τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους του έτους 2020 ποσοστό 20% τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019.
  • Να περιλαμβάνονται στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
  • Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις
  • Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης

Επιχειρήσεις στις οποίες έχει χορηγηθεί δυνατότητα αναστολής καταβολής κεφαλαίου δανείου για την επιλέξιμη χρονική περίοδο δύνανται να λάβουν την ενίσχυση για τους τόκους της ίδιας περιόδου.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας. Τηλ:2651083886,2651076045