Επίσημες Μεταφράσεις εγγράφων

Αναλαμβάνουμε σε συνεργασία με μεταφραστές και δικηγόρους εξουσιοδοτημένους από το νόμο και ενταγμένους στις καταστάσεις μεταφραστών των δικηγορικών συλλόγων : 

  • Μεταφράσεις - επικυρώσεις ξενόγλωσσων πτυχίων - πιστοποιητικών
  • Μεταφράσεις - επικυρώσεις πιστοποιήσης γνώσης Η/Υ
  • Μεταφράσεις  ακαδημαϊκών τίτλων
  • Μετάφραση εκπαιδευτικών εγγράφων , βιογραφικών, συστατικών επιστολών, συνοδευτικών επιστολών κ.α 
  • Μεταφράσεις εγγράφων για αλλοδαπούς (διαβατήρια, πιστοποιητικά δημοτολογίου, Άδειες Παραμονής κ.α)
  • Μεταφράσεις Νομικών εγγράφων (Πιστοποιητικά,Δικαστικές Αποφάσεις, Πληρεξούσια, Πρακτικά Δικαστηρίων, Καταστατικά Εταιριών ή Σωματείων, Διαθήκες, Αποφασεις Διαζυγίων, Συμβάσεις - Συμφωνητικά κ.α)
  • Μεταφράσεις φορολογικών εγγράφων ( Τιμολόγια - Αποδείξεις, Καταστατικό εταιρειών, Ισολογισμός κ.α )
  • Ιατρικές μεταφράσεις (διαγνωστικές και ιατρικές εξετάσεις, γνωματεύσεις κ.λ.π) , 

από και προς την Ελληνική γλώσσα στις εξής γλώσσες : Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Αλβανικά, Ρώσικα.