Αυταπογραφή νομικών προσώπων

Απαραίτητα δικαιολογητικά

  1. Καταστατικά της σύστασης και τυχόν τροποποιήσεων επικυρωμένα από το πρωτοδικείο.
  2. Κωδικοί TAXIS

Κόστος Υπηρεσίας: 20 € για Ο.Ε και Ε.Ε., 50€ για Α.Ε.