Αίτηση για το Πρόγραμμα Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτος 2018

Περιγραφή του Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις, έτους 2018 θα υλοποιηθεί από τις 15 Ιουνίου 2018 έως τις  3 Σεπτεμβρίου 2018 για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και 10 Σεπτεμβρίου 2018 για τα παιδιά με αναπηρία και αφορά παιδιά ("ωφελούμενοι") που έχουν γεννηθεί από 1η Ιανουαρίου 2002 έως 14 Ιουνίου 2012 και μπορούν να διαμείνουν στην παιδική κατασκήνωση μέχρι 15 συνεχόμενες ημέρες κατ’ ανώτατο όριο, συμπεριλαμβανομένων και των ημερών προσέλευσης και αποχώρησης. Οι δικαιούχοι που επιλέγονται, επιδοτούνται για τη διαμονή των παιδιών τους σε Παιδική Κατασκήνωση του Μητρώου Παρόχων του ΟΑΕΔ με τη χορήγηση Επιταγής Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις, η οποία έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού.

Δικαιούχοι: 

  • Εργαζόμενοι/ες και άνεργοι/ες με πραγματικό οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2016 μέχρι 28.000 ευρώ, οι οποίοι/ες το έτος 2017:

Είχαν 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, με εισφορές υπέρ της εργατικής εστίας ή

Έλαβαν από τον ΟΑΕΔ 50 ημέρες ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας ή

Έλαβαν επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον 2 μηνών (50 ημερήσια επιδόματα) ή

Συγκεντρώνουν 50 ημέρες αθροιστικά από τα παραπάνω (ημέρες εργασίας, ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας και επιδότησης ανεργίας)

  • Εγγεγραμμένοι άνεργοι με συνεχόμενη ανεργία 4 τουλάχιστον μηνών κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων.  

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων: Η ηλεκτρονική αίτηση για όσους δικαιούχους επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα υποβάλεται από τους ίδιους,από την Δευτέρα 12.04.2018 μέχρι τις 01.05.2018 και ώρα 23:59.

 

Απαραίτητα στοιχεία για την αίτηση:

  1. Κωδικοί πρόσβασης ή κλειδάριθμος -για πιστοποιημένους χρήστες του ΟΑΕΔ.

  2. Κωδικοί Taxisnet-για εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ

  3. ΑΜ ΙΚΑ (για εργαζόμενους δικαιούχους).

  4. ΑΜΚΑ όλων των ανήλικων παιδιών της οικογένειας (είτε συμμετέχουν είτε όχι στο πρόγραμμα).

  5. Τυχόν πρόσθετα δικαιολογητικά που θα πρέπει να επισυναφθούν στην αίτηση κατά περίπτωση (ειδικές περιπτώσεις δικαιούχων που περιγράφονται στη Δημόσια Πρόσκληση, των οποίων τα δικαιολογητικά δεν μπορούν να αναζητηθούν με ηλεκτρονικό τρόπο, π.χ πιστοποιητικά αναπηρίας, βεβαιώσεις επιμέλειας μονογονεϊκών οικογενειών κ.α) 

*Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, συνεπώς όσοι δικαιούχοι δεν έχουν κωδικούς από τον ΟΑΕΔ και δεν έχουν ενταχθεί μετά το 2012 στο μητρώο ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ να επισκεφθούν τον ΟΑΕΔ ώστε να τους προμηθευτούν. 

Κόστος υπηρεσίας: 15 €