Μεταφορά Έδρας

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Α. Μεταφορά Έδρας Ατομικής Επιχείρησης

 1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 2. Μισθωτήριο συμβόλαιο κατατεθειμένο ηλεκτρονικά, ή συμβόλαιο αγοράς αν πρόκειται για μεταφορά σε ιδιόκτητο ακίνητο ή παραχωρητήριο
 3. Σε περίπτωση που η ΔΟΥ της νέας έδρας διαφέρει από την παλιά, θα πρέπει να κατατεθεί το έντυπο ελέγχου για υπογραφή στην παλαιά ΔΟΥ και στη συνέχεια στο τμήμα μητρώου της νέας ΔΟΥ για να ολοκληρωθεί η μεταβολή
 4. Έκδοση δελτίου αποστολής για τα εμπορεύματα, τα πάγια στοιχεία, την ταμειακή μηχανή και ή το ΦΤΜ από την παλιά στη νέα έδρα της επιχείρησης
 5. Αντικατάσταση σφραγίδας και αλλαγή στοιχείων της ταμειακής μηχανής και ή του ΦΤΜ (από εξουσιοδοτημένο τεχνικό)
 6. Κατάθεση αντίγραφου της μεταβολής της ΔΟΥ για την αλλαγή έδρας στο αντίστοιχο επιμελητήριο
 7. Κατάθεση αντίγραφου της μεταβολής της ΔΟΥ για την αλλαγή έδρας στο ΙΚΑ  (σε περίπτωση που απασχολείται προσωπικό)
 8. Κατάθεση αντίγραφου της μεταβολής της ΔΟΥ για την αλλαγή έδρας στον ΟΑΕΕ
 9. Εξουσιοδότηση που θα βρείτε ΕΔΩ την οποία θα συμπληρώσετε με τα στοιχεία σας και θα επικυρώσετε στο ΚΕΠ ή στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής σας.

Κόστος υπηρεσίας: 40 €

Β. Μεταφορά Έδρας ΟΕ-ΕΕ

 1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου του διαχειριστή της εταιρίας
 2. Τροποποίηση του καταστατικού σε πέντε (5) αντίγραφα, όπου θα δηλώνεται η αλλαγή της διεύθυνσης της έδρας της επιχείρησης.
 3. Θεώρηση της τροποίησης του καταστατικού από την αρμόδια ΔΟΥ, το ταμείο πρόνοιας δικηγόρων, το ταμείο νομικών και το αρμόδιο επιμελητήριο
 4. Κατάθεση και θεώρηση του τροποιημένου καταστατικού στο πρωτοδικείο (σε 3 τουλάχιστον αντίγραφα)
 5. Κατάθεση του τροποιημένου καταστατικού στην αρμόδια ΔΟΥ, όπου γίνεται έλεγχος για τον υπολογισμό τυχόν υπεραξίας, φόρων, ΦΠΑ και ορισμός αυτοψίας της νέα έδρας από τον αρμόδιο ελεγκτή
 6. Σε περίπτωση που η ΔΟΥ της νέας έδρας διαφέρει από την παλιά, θα πρέπει να κατατεθεί το έντυπο ελέγχου για υπογραφή στην παλαιά ΔΟΥ και στη συνέχεια στο τμήμα μητρώου της νέας ΔΟΥ για να ολοκληρωθεί η μεταβολή
 7. Έκδοση δελτίου αποστολής για τα εμπορεύματα, τα πάγια στοιχεία, την ταμειακή μηχανή και ή το ΦΤΜ από την παλιά στη νέα έδρα της επιχείρησης
 8. Αντικατάσταση σφραγίδας και αλλαγή στοιχείων της ταμειακής μηχανής και ή του ΦΤΜ (από εξουσιοδοτημένο τεχνικό)
 9. Κατάθεση αντίγραφου της μεταβολής της ΔΟΥ για την αλλαγή έδρας στο επιμελητήριο
 10. Κατάθεση αντίγραφου της μεταβολής της ΔΟΥ για την αλλαγή έδρας στο ΙΚΑ  (σε περίπτωση που απασχολείται προσωπικό)
 11. Κατάθεση αντίγραφου της μεταβολής της ΔΟΥ για την αλλαγή έδρας στον ΟΑΕΕ
 12. Εξουσιοδότηση που θα βρείτε ΕΔΩ την οποία θα συμπληρώσετε με τα στοιχεία σας και θα επικυρώσετε στο ΚΕΠ ή στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής σας.​

Κόστος υπηρεσίας: 80 € + ΦΠΑ

​​Γ. Μεταφορά Έδρας ΕΠΕ

 1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου του διαχειριστή της εταιρίας
 2. Τροποποίηση του καταστατικού σε πέντε (5) αντίγραφα, όπου θα δηλώνεται η αλλαγή της διεύθυνσης της έδρας της επιχείρησης.
 3. Θεώρηση της τροποίησης του καταστατικού από την αρμόδια ΔΟΥ, το ταμείο πρόνοιας δικηγόρων, το ταμείο νομικών και το αρμόδιο επιμελητήριο
 4. Κατάθεση και θεώρηση του τροποιημένου καταστατικού στο πρωτοδικείο (σε 3 τουλάχιστον αντίγραφα)
 5. Δημοσίευση του τροποιημένου καταστατικού στο ΦΕΚ και λήψη ΤΑΠΕΤ από το εθνικό τυπογραφείο
 6. Κατάθεση του τροποιημένου καταστατικού στην αρμόδια ΔΟΥ, όπου γίνεται έλεγχος για τον υπολογισμό τυχόν υπεραξίας, φόρων, ΦΠΑ και ορισμός αυτοψίας της νέα έδρας από τον αρμόδιο ελεγκτή
 7. Σε περίπτωση που η ΔΟΥ της νέας έδρας διαφέρει από την παλιά, θα πρέπει να κατατεθεί το έντυπο ελέγχου για υπογραφή στην παλαιά ΔΟΥ και στη συνέχεια στο τμήμα μητρώου της νέας ΔΟΥ για να ολοκληρωθεί η μεταβολή
 8. Έκδοση δελτίου αποστολής για τα εμπορεύματα, τα πάγια στοιχεία, την ταμειακή μηχανή και ή το ΦΤΜ από την παλιά στη νέα έδρα της επιχείρησης
 9. Αντικατάσταση σφραγίδας και αλλαγή στοιχείων της ταμειακής μηχανής και/ή του ΦΤΜ (από εξουσιοδοτημένο τεχνικό)
 10. Κατάθεση αντίγραφου της μεταβολής της ΔΟΥ για την αλλαγή έδρας στο επιμελητήριο
 11. Κατάθεση αντίγραφου της μεταβολής της ΔΟΥ για την αλλαγή έδρας στο ΙΚΑ  (σε περίπτωση που απασχολείται προσωπικό)
 12. Κατάθεση αντίγραφου της μεταβολής της ΔΟΥ για την αλλαγή έδρας στον ΟΑΕΕ
 13. Εξουσιοδότηση που θα βρείτε ΕΔΩ την οποία θα συμπληρώσετε με τα στοιχεία σας και θα επικυρώσετε στο ΚΕΠ ή στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής σας.

Κόστος υπηρεσίας: 100 € + ΦΠΑ

 Δ. Μεταφορά Έδρας ΑΕ

 1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου του νομικού εκπροσώπου της εταιρίας
 2. Απόφαση του Δ.Σ. για τη σύγκλιση της έκτακτης ή τακτικής Γ.Σ. με θέμα ημερήσιας διάταξης τη μεταφορά της έδρας της επιχείρησης και την τροποποίηση του άρθρου του καταστατικού που αφορά στην έδρα αυτής
 3. Πρακτικά της συγκληθείσας Γ.Σ.
 4. Τροποποίηση του καταστατικού σε πέντε (5) αντίγραφα, όπου θα δηλώνεται η αλλαγή της διεύθυνσης της έδρας της επιχείρησης.
 5. Κωδικοποίηση του τροποποιημένου καταστατικού
 6. Υποβολή του τροποποιημένου καταστατικού στη Νομαρχία μαζί με την αίτηση για ανακοίνωση της τροποποίησης, την απόφαση του Δ.Σ. για τη σύγκλιση της έκτακτης ή τακτικής Γ.Σ., το πρακτικό της Γ.Σ. και το παράβολο για τη δημοσίευση της τροποποίησης καταστατικού αξίας 289,72 €
 7. Κατάθεση της ανακοίνωσης της αλλαγής έδρας, του τροποποιημένου καταστατικού και του μισθωτήριου στην αρμόδια ΔΟΥ, όπου γίνεται έλεγχος για τον υπολογισμό τυχόν υπεραξίας, φόρων, ΦΠΑ και ορισμός αυτοψίας της νέα έδρας από τον αρμόδιο ελεγκτή
 8. Σε περίπτωση που η ΔΟΥ της νέας έδρας διαφέρει από την παλιά, θα πρέπει να κατατεθεί το έντυπο ελέγχου για υπογραφή στην παλαιά ΔΟΥ και στη συνέχεια στο τμήμα μητρώου της νέας ΔΟΥ για να ολοκληρωθεί η μεταβολή
 9. Έκδοση δελτίου αποστολής για τα εμπορεύματα, τα πάγια στοιχεία, την ταμειακή μηχανή και ή το ΦΤΜ από την παλιά στη νέα έδρα της επιχείρησης
 10. Αντικατάσταση σφραγίδας και αλλαγή στοιχείων της ταμειακής μηχανής και ή του ΦΤΜ (από εξουσιοδοτημένο τεχνικό)
 11. Κατάθεση αντίγραφου της μεταβολής της ΔΟΥ για την αλλαγή έδρας στο επιμελητήριο
 12. Κατάθεση αντίγραφου της μεταβολής της ΔΟΥ για την αλλαγή έδρας στο ΙΚΑ  (σε περίπτωση που απασχολείται προσωπικό)
 13. Κατάθεση αντίγραφου της μεταβολής της ΔΟΥ για την αλλαγή έδρας στον ΟΑΕΕ
 14. Εξουσιοδότηση που θα βρείτε ΕΔΩ την οποία θα συμπληρώσετε με τα στοιχεία σας και θα επικυρώσετε στο ΚΕΠ ή στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής σας.

Κόστος υπηρεσίας: 120€ + ΦΠΑ