Μεταβίβαση Εταιρικών Μεριδίων

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου των δύο μελών (πωλητή - αγοραστή)
  2. Φορολογικές δηλώσεις Ε3 και Ε5  της εταιρίας για την τελευταία 5ετία
  3. Το έντυπο με το συνολικό ποσό της υπεραξίας των μεριδίων προς μεταβίβαση
  4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και βεβαίωση κατάθεσης αίτησης συνταξιοδότησης - περίπτωση συνταξιοδότησης
  5. Συμφωνητικό πώλησης ή παραχώρησης - περίπτωση πώλησης
  6. Καταστατικό εταιρίας με την τελευταία τροποποίηση αυτού
  7. Τροποποιητικό καταστατικό εταιρίας (σε 5 τουλάχιστον αντίτυπα για την εφορία, το πρωτοδικείο και το επιμελητήριο)
  8. Συμπληρωμένα έντυπα Μ2 και Μ7  για τη δήλωση της μεταβολής στην εφορία
  9. Εξουσιοδότηση που θα βρείτε ΕΔΩ την οποία θα συμπληρώσετε με τα στοιχεία σας και θα επικυρώσετε στο ΚΕΠ ή στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής σας.

Απαραίτητα παράβολα:

1. Κόστος Υπεραξίας Επιχείρησης - Υπολογίζεται βάσει του ειδικού εντύπου υπεραξίας

2. Κόστος Παραβόλου Ταμείου Νομικών 0,5 % της αξίας των μεταβιβαζόμενων μεριδίων

3. Κόστος Παραβόλου Ταμείου Πρόνοιας Δικηγόρων 1 % της αξίας των μεταβιβαζόμενων μεριδίων

4. Κόστος Παραβόλου Πρωτοδικείου 8 € (για την αίτηση και τα αντίγραφα)

Κόστος υπηρεσίας: 100 € + ΦΠΑ