Επανέκδοση Διπλώματος Οδήγησης

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση Επανέκδοσης Άδειας Οδήγησης  επικυρωμένο για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα
 2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 3. Αν ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται άδεια εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε. ή άδεια παραμονής, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για την έκδοση άδειας οδήγησης για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτού
 4. Υπάρχουσα άδεια οδήγησης που να βρίσκεται σε ισχύ (σε περίπτωση φθοράς)
 5. Αν υπάρχει και άλλη άδεια οδήγησης, κατατίθεται για την έκδοση ενιαίας
 6. Δύο (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου χωρίς γυαλιά (4Χ6 εκατοστά έγχρωμες)
 7. Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα (ΠΡΟΣΟΧΗ! η υπογραφή δεν θα πρέπει να είναι εκτός του τετράγωνου λευκού πλαισίου)
 8. Εξουσιοδότηση που θα βρείτε ΕΔΩ την οποία θα συμπληρώσετε με τα στοιχεία σας και θα επικυρώσετε στο ΚΕΠ ή στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής σας.

Απαραίτητα παράβολα:

 1. e-Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης 30€
 2. e-Παράβολο Απώλειας Άδειας Οδήγησης 30€
 3. e-Παράβολο  Χαρτοσήμου 9,02 €

Κόστος υπηρεσίας: 20 €

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε περίπτωση που το δίπλωμα οδήγησης έχει λήξει, προσκομίζονται επιπλέον:

 1. Δύο (2) πιστοποιητικά υγείας από οφθαλμίατρο και παθολόγο, συμβεβλημένους με την αντίστοιχη Δ/νση Μεταφορών.
 2. e-Παράβολο Ανανέωσης Άδειας Οδήγησης 50€
 3. e-Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης 30€
 4. e-Παράβολο Χαρτοσήμου 18€