Διακοπή Ατομικής Εταιρίας

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Θεωρημένα μπλοκ που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί (ΤΔΑ, ΔΑ, ΤΠΥ, ΑΠΥ κ.τ.λ.) 
  2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
  3. Συμπλήρωση της αίτησης διακοπής (έντυπο Μ4).
  4. Υπεύθυνη δήλωση ν.1599/1986 ότι "δεν υπάρχουν πάγια ή εμπορεύσιμα αποθέματα της επιχείρησης"
  5. Εξουσιοδότηση που θα βρείτε ΕΔΩ την οποία θα συμπληρώσετε με τα στοιχεία σας και θα επικυρώσετε στο ΚΕΠ ή στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής σας.

Κόστος υπηρεσίας: 100 €