Ανανέωση Άδειας Οδήγησης

Απαραίτητα δικαιολογητικά:  

 1. Ανανέωσης Άδειας Οδήγησης συμπληρωμένη και επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα.
 2. Ελληνες Υπήκοοι - Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 3. Αλλοδαποί -Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής ή παραμονής ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης ή 95 ημέρες αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν, και να εξακολουθεί να ισχύει μέχρι και την ημέρα παραλαβής της ελληνικής άδειας οδήγησης
 4. Το πρωτότυπο δίπλωμα οδήγησης
 5. Αν πρόκειται για άδεια οδήγησης κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν απαιτείται και μετάφρασή της από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από δικηγόρο
 6. Τρεις (3) φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου χωρίς γυαλιά (έγχρωμες 4Χ6 εκατοστά)
 7. Δύο (2) πιστοποιητικά υγείας (ένα παθολόγου και ένα οφθαλμίατρου) με τις νόμιμες αποδείξεις της επίσκεψης των γιατρών ή πρακτικό ΔΙΕ, κατά περίπτωση
 8. Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα (ΠΡΟΣΟΧΗ! η υπογραφή δεν θα πρέπει να είναι εκτός του τετράγωνου λευκού πλαισίου)
 9. Εξουσιοδότηση που θα βρείτε ΕΔΩ την οποία θα συμπληρώσετε με τα στοιχεία σας και θα επικυρώσετε στο ΚΕΠ ή στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής σας.

Απαραίτητα παράβολα:

 1. e-Παράβολο Ανανέωσης Άδειας Οδήγησης 50 €
 2. e-Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης 30 €
 3. e-Παράβολο Χαρτοσήμου 18 €
 4. Εάν η παλιά άδεια είναι φθαρμένη ή υπάρχει αλλαγή επωνύμου e-παράβολο χαρτοσήμου 9,02 €

Κόστος υπηρεσίας: 30 €