Έναρξη Ατομικής Εταιρίας

Απαραίτητα δικαιολογητικά: 

 1. Σύνταξη συμφωνητικού μίσθωσης κατατεθειμένο ηλεκτρονικά ή υπεύθυνη δήλωση για ιδιόχρηση ή δωρεάν παραχώρηση
 2. Προεγγραφή σε Ασφαλιστικό φορέα (Ο.Α.Ε.Ε., ΤΣΜΕΔΕ κτλ) ή απαλλαγή σε περίπτωση ασφάλισης σε άλλο φορέα
 3. Προεγγραφή επιμελητηρίου (Επαγγελματικό / Βιοτεχνικό / Οικονομικό κτλ.)
 4. Πτυχίο / 'Αδεια ασκήσεως επαγγέλματος (εφόσον απαιτείται)
 5. Άδεια εκμετάλλευσης του χώρου (από αστυνομία, δήμο κλπ), εφ' όσον απαιτείται
 6. Βιβλιάριο Υγείας (Εργοδότη και Εργαζομένων) για συγκεκριμένα επαγγέλματα (κυλικείο, φούρνος, εστιατόριο, κομμωτήριο κ.τ.λ.)
 7. Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο
 8. Δήλωση έναρξης εργασιών (έντυπο Μ2) και Μεταβολής ατομικών στοιχείων (έντυπο  Μ1) πλήρως συμπληρωμένα
 9. Αυτοψία χώρου (έδρας),απο τους ελεγκτές της αρμόδιας Δ.Ο.Υ
 10. Εξουσιοδότηση που θα βρείτε ΕΔΩ την οποία θα συμπληρώσετε με τα στοιχεία σας και θα επικυρώσετε στο ΚΕΠ ή στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής σας.
 11. Για την ολοκλήρωση της έγγραφης στο Επιμελητήριο, απαιτείται πληρωμή ετήσιας συνδρομής και έκδοση πιστοποιητικού για θεώρηση βιβλίων και στοιχείων
 12. Στη συνέχεια γίνεται ολοκλήρωση της έγγραφης στον Ασφαλιστικό Φορέα

Κόστος υπηρεσίας: 100 €