Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία

Η δράση «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 3.000 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία» έχει ως στόχο την προώθηση στην απασχόληση ανέργων μέσω της ενίσχυσής τους για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων.

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη 7Κ/2022 του ΑΣΕΠ

Η προκήρυξη αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριών χιλιάδων επτακοσίων είκοσι (3.720) θέσεων μόνιμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας  και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ.), Παν

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη 6Κ/2022 του ΑΣΕΠ.

Η προκήρυξη αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εξήντα έξι (66) θέσεων μονίμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στις Κτιρια

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη 5Κ/2022 του ΑΣΕΠ.

Η προκήρυξη αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν είκοσι δυο (122) συνολικά θέσεων μονίμου προσωπικού πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης σε υπηρεσίες του υπουργείου πολιτισμού και αθλητισμού ως κατωτέρω:

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη 3Κ/2022 του ΑΣΕΠ.

Η προκήρυξη αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας διακοσίων ογδόντα τριών (283) θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τ

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη 4Κ/2022 του ΑΣΕΠ.

Η προκήρυξη αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν  είκοσι (120) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης  στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) (Ανεξάρτητη Αρχή) και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπι

Ψηφιακός Μετασχηματισμός:Πρόγραμμα «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ»

Σκοπός του προγράμματος «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ» είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) της χώρας, που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας.

Σελίδες

Εγγραφή στο Organosis - Συμβουλευτική RSS