Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη 13Κ/2021 του ΑΣΕΠ

Η προκήρυξη αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων τετρακοσίων εξήντα οκτώ(1.468) θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογική

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη 12Κ/2021 του ΑΣΕΠ.

Η προκήρυξη αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν μίας (101) θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στο

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη 11Κ/2021 του ΑΣΕΠ

Η νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ 11Κ/2021 αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πενήντα (50) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Εθνικό Τυπογραφείο (Προεδρία της Κυβέρνησης) και στην Τράπεζα της Ελλάδος ως κατωτέρω:

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη 10Κ/2021 του ΑΣΕΠ

Δημοσιεύτηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο η νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ 10Κ/2021 η οποία αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας σαράντα οκτώ (48) συνολικά θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δίκαιου αορίστου χρόνου πανεπιστημιακής, τεχνολογικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη 9Κ/2021 του ΑΣΕΠ

Δημοσιεύτηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο η νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ 9Κ/2021.Η προκήρυξη 9Κ/2021 αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων δεκαέξι (416) θέσεων μόνιμου προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την στελέχωση των Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Προστασία

Πρόγραμμα "Εξοικονομώ 2021"

Το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021» προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται από τα κλιματικά δεδομένα της χώρας και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακολουθώντας ταυτόχρονα τις επιταγές των καιρών: ανάγκες πολιτών, κλιματική αλλαγή, ψηφιοποίηση, νέες τεχνολογίες κλ

Σελίδες

Εγγραφή στο Organosis - Συμβουλευτική RSS